VerkSAM Diarium

Från Sydarkiveras Wiki

Definition

VerkSAM Diarium är ett klassificeringsschema, det vill säga en översiktlig beskrivning av verksamhetsområden och huvudprocesser/arbetsflöden. Tanken är att beskrivningen ska kunna användas som diarieplan och som utgångspunkt för att strukturera informationshanteringsplaner.

Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt metoden för verksamhetsnära arkivredovisning, utan kan ses som en innehållsförteckning. Klassificeringsschemat motsvarar de tre högsta nivåerna i en klassificeringsstruktur för verksamhetsnära arkivredovisning. Tanken är att på sikt knyta beskrivningar av verksamhetsprocesser och informationsflöden till innehållsförteckningen. Det vill säga en fjärde nivå som motsvarar de faktiska arbetsrutinerna eller processerna i kommunernas verksamhet.

Målsättningen har varit att klassificeringsschemat ska vara enkelt att förstå både för verksamheten, arkivet och för allmänheten som ska kunna hitta allmänna handlingar. Klassificeringsschemat är därför inte strikt processbaserat. Beskrivningen utgår från vilken typ av verksamhetssammanhang som informationen hanterades i, inte organisatorisk tillhörighet. Syftet är bland annat att bevara det ursprungliga sammanhanget (proveniens) som är viktigt bland annat för källkritik. Det har till exempel betydelse om ett mötesprotokoll har upprättats efter ett fullmäktigesammanträde eller i samband med ett arbetsgruppsmöte i ett projekt.

Klassificering

Utgångspunkt har varit olika goda exempel som tagits fram, framförallt hos de kommuner som deltagit i samarbetet. Vi har tittat på Klassa som tagits fram av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, men valt att inte hålla oss strikt till indelningen som föreslås i detta exempel. Klassificeringsschemat har tagits fram i samarbete mellan kommuner i Kronoberg, Blekinge, Kalmar län, Halland, ITSAM och Skåne.

Dokument

Aktuell version är 1.4, som är en version som är granskad och godkänd för publicering:

De kommuner som infört klassificeringsschemat får information om nya versioner och de ändringar som genomförs.

Tidigare versioner

Att använda klassificeringsschemat

Sydarkiveras förbundsmedlemmar rekommenderas att införa klassificeringsschemat som diarieplan i samband med byte av ärende- och dokumenthanteringssystem (diarium) eller vid behov av ny diarieplan. De mallar för dokumenthanteringsplaner som tillhandahålls åt förbundsmedlemmarna är strukturerade efter klassificeringsschemat.

Klassificeringsschemat är fritt att använda, sprida, göra om och bygga vidare på klassificeringsschemat. Uppge då att ditt schema baseras på Sydarkiveras klassificeringsschema. Meddela oss förslag på ändringar och synpunkter. Skicka gärna en kopia på din tillämpning och kontaktuppgifter till oss.

Exempel på användning

Olofströms kommun har infört klassificeringsschemat som ny diarieplan i samband med att kommunen har bytt ärende- och dokumenthanteringssystem.

Ett samarbete har startats upp i mellan bland andra kommunalförbundet Sydarkivera, kommunalförbundet ITSAM, Kalmar län, Jönköpings län, SÖSK-samarbetet. Tanken är att ta fram en gemensam mall för dokumenthanteringsplaner för att underlätta för kommunerna när nya planer ska utarbetas.

Sydarkivera använder benämningarna på verksamhetsområden för att strukturera upp arbetet med bland annat tillsyn, informationskartläggning och planering av leveranser från verksamhetssystem till system för långsiktigt digitalt bevarande

Förvaltning

Ny version arbetas fram en gång om året eller mer sällan. VerkSAM Diarium förvaltas av Kommunalförbundet Sydarkivera och utvecklas i samarbete med intresserade kommuner.

VerkSAM Diarium förvaltas av Sydarkivera men utvecklas i öppet forum.

Skapa konto via länken: https://www.yammer.com/verksam/

Den första versionen av klassificeringsschemat togs fram 2015 av en redaktionskommitté utsedd inom nätverket E-arkiv syd.

Rubriker i Handboken

Ansvar och roller

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkiv och tillsyn

Bolag

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Förvara och vårda

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn

Systemförvaltning

Verksamhetsspecifikt

Verktyg

Extern testbädd (External testbed)

VerkSAM Arkivredovisning