Skillnad mellan versioner av "Låna ut och avhända"

Från Sydarkiveras Wiki

Rad 11: Rad 11:
 
Utlåning av handlingar regleras i Lagen om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602)
 
Utlåning av handlingar regleras i Lagen om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602)
  
'' '''16 §''' Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som anges i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna.
+
'' '''16 §''' Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som anges i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna.''
Att en myndighet lånar ut en handling innebär att den överlämnar den till en annan myndighet under en kortare tid. Det finns särskild lagstiftning som beskriver hur utlåningen ska till.''
+
 
 +
Att en myndighet lånar ut en handling innebär att den överlämnar den till en annan myndighet under en kortare tid. Detta gäller även regioner.
 +
 
 +
Utlåning får enligt lagen ske vid följande förutsättningar:
 +
#myndigheten ska läggas ned eller upphöra med en viss verksamhet,
 +
#den verksamhet som handlingarna hänför sig till i fortsättningen ska bedrivas av det enskilda organet,
 +
#det enskilda organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva verksamheten,
 +
#någon annan överföring av uppgifterna i handlingarna inte utgör ett godtagbart alternativ till ett överlämnande med hänsyn till gällande föreskrifter och till myndighetens eller det enskilda organets verksamhet, och
 +
#en arkivbeskrivning och arkivförteckning finns tillgänglig för de handlingar som begärs överlämnade.
 +
 
 +
Läs mer i [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015602-om-overlamnande-av-allmanna_sfs-2015-602 Lagen om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602)]
  
 
== Att avhända ==
 
== Att avhända ==

Versionen från 18 februari 2020 kl. 10.33

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!


En myndighet kan göra sig av med information på tre sätt:

Att låna ut

Utlåning av handlingar regleras i Lagen om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602)

16 § Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som anges i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna.

Att en myndighet lånar ut en handling innebär att den överlämnar den till en annan myndighet under en kortare tid. Detta gäller även regioner.

Utlåning får enligt lagen ske vid följande förutsättningar:

  1. myndigheten ska läggas ned eller upphöra med en viss verksamhet,
  2. den verksamhet som handlingarna hänför sig till i fortsättningen ska bedrivas av det enskilda organet,
  3. det enskilda organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva verksamheten,
  4. någon annan överföring av uppgifterna i handlingarna inte utgör ett godtagbart alternativ till ett överlämnande med hänsyn till gällande föreskrifter och till myndighetens eller det enskilda organets verksamhet, och
  5. en arkivbeskrivning och arkivförteckning finns tillgänglig för de handlingar som begärs överlämnade.

Läs mer i Lagen om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602)

Att avhända

Avhändande regleras i arkivlagen.

15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

  1. lag, eller
  2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige.

När en myndighet avhändar sig en handling överförs ägandet till en annan myndighet permanent. Avhändande får inte ske till en privatperson eller privatägt företag. En myndighet får inte avhända sig handlingar som lånats ut till myndigheten.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning