Skillnad mellan versioner av "Registerförteckning"

Från Sydarkiveras Wiki

m
Rad 13: Rad 13:
 
#Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
 
#Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
  
Vi rekommenderar att använda mall och instruktion från SKL.
+
Vi rekommenderar att använda mall och instruktion från SKR.
  
Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram en mall i Excel som uppfyller ovanstående krav. Till denna mall finns även en bra instruktion som finns nedan. Mer information hur mallen används se gärna webbvideo som finns på SKL hemsida under webbinarier.
+
Sveriges kommuner och landsting, SKR har tagit fram en mall i Excel som uppfyller ovanstående krav. Till denna mall finns även en bra instruktion som finns nedan. Mer information hur mallen används se gärna webbvideo som finns på SKL hemsida under webbinarier.
  
 
Om önskas tillhandahåller Sydarkivera, till sina medlemmar, en mall med integrerad registerförteckning, systeminventering och PUB-avtal med tillhörande instruktioner.
 
Om önskas tillhandahåller Sydarkivera, till sina medlemmar, en mall med integrerad registerförteckning, systeminventering och PUB-avtal med tillhörande instruktioner.
Rad 21: Rad 21:
 
=== Dokument ===
 
=== Dokument ===
  
[https://skl.se/download/18.3cd92bb1163085dde2fa5da6/1525419925401/SKL_GDPR_INSTRUKTION_REGISTERF%C3%96RTECKNING.pdf SKL – GDPR Instruktion Registerförteckning (pdf)]
+
[https://skl.se/download/18.3cd92bb1163085dde2fa5da6/1525419925401/SKL_GDPR_INSTRUKTION_REGISTERF%C3%96RTECKNING.pdf SKR – GDPR Instruktion Registerförteckning (pdf)]
  
[https://skl.se/download/18.339b8fb516193c519749bb32/1519115817088/MALL_%20REGISTERF%C3%96RTECKNING_senaste%20version.xlsx SKL – GDPR Mall Registerförteckning (xls)]
+
[https://skl.se/download/18.339b8fb516193c519749bb32/1519115817088/MALL_%20REGISTERF%C3%96RTECKNING_senaste%20version.xlsx SKR – GDPR Mall Registerförteckning (xls)]
  
 
</div>
 
</div>
 
{{Handbok}}
 
{{Handbok}}

Versionen från 14 februari 2020 kl. 08.19

Både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. Dessa register ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk format och hållas uppdaterade. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen.

Detta register ska innehålla följande uppgifter:

  1. Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall gemensamt personuppgiftsansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.
  2. Ändamålen med behandlingen.
  3. En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.
  4. De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer.
  5. I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder.
  6. Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
  7. Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi rekommenderar att använda mall och instruktion från SKR.

Sveriges kommuner och landsting, SKR har tagit fram en mall i Excel som uppfyller ovanstående krav. Till denna mall finns även en bra instruktion som finns nedan. Mer information hur mallen används se gärna webbvideo som finns på SKL hemsida under webbinarier.

Om önskas tillhandahåller Sydarkivera, till sina medlemmar, en mall med integrerad registerförteckning, systeminventering och PUB-avtal med tillhörande instruktioner.

Dokument

SKR – GDPR Instruktion Registerförteckning (pdf)

SKR – GDPR Mall Registerförteckning (xls)

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning