VerkSAM Plan

Från Sydarkiveras Wiki

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

VerkSAM Plan är vår mall för informationshanteringsplan. Den utgår från klassificeringsschema VerkSAM Diarium som redovisar en översiktlig beskrivning av verksamhetsområden och huvudprocesser eller arbetsflöden. VerkSAM Diarium går utmärkt att använda som register för att snabbt hitta rätt i VerkSAM Plan.

VerkSAM Plan innehåller förslag på handlingstyper, rekommendation till säkerhetsklassning av informationsmängder och hanteringsanvisningar (gallring och bevarande med mera). När den beslutats i nämnd fungerar den även som gallringsplan och talar om vad som kan gallras, när det kan gallras och vad som ska bevaras för framtiden.

Mallen och nätverk

Mallen uppdateras löpande utifrån praktiska erfarenheter eller på grund av lagändringar eller ändringar i Samrådsgruppens gallringsråd. Ändringar och tillägg dokumenteras i samband med öppna arbetsmöte, arbetsträffar och nätverksträffar för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.

För att få tillgång till mallar i skrivbart format och diskussionsforum behöver du gå med i Nätverket VerkSAM Arkivredovisning på Yammer.

Vi arbetar hela tiden på att göra mallen VerkSAM Plan bättre, men det är inget arbete som Sydarkiveras personal kan göra själva. Det behövs hjälp från de olika verksamheterna som vet vilken information som hanteras ute i kommunerna. Det är därför viktigt att skicka kunniga deltagare till de verksamhetsspecifika nätverksträffarna.

VerkSAM Plan bygger på att de deltagande kommunerna är med och arbetar fram och kompletterar planen tillsammans. I vissa fall saknar mallen handlingstyper och hanteringsanvisningar. Det beror då oftast på att ingen arbetet med det området eller att de inte återrapporterat vad de hittat under sin interna kartläggning. För att få en så komplett mall som möjligt är det därför av yttersta vikt att verksamheterna återkopplar sina resultat och förslag till förändringar via nätverksgrupperna.

Mallen till informationshanteringsplan är i grunden ett samarbete mellan kommuner i Kronoberg, Blekinge, Kalmar län, Halland, ITSAM och Skåne. Den arbetas fram gemensamt tillsammans med representanter både från Sydarkiveras medlemskommuner och andra intresserade.

Att införa VerkSAM Plan

För att VerkSAM Plan ska fungera i er organisation, behöver ni gå igenom den och anpassa den utifrån era förhållanden. De tre första siffrorna i VerkSAM Plan ska ni inte ändra själva utan att diskutera i nätverksgrupperna. På nivå fyra och på handlingstypsnivå kan ni göra ändringar för att planen ska spegla er verksamhet bättre.

Det går att använda mallen på olika sätt:

 1. Använd hela strukturen, både sifferkoder och benämning
 2. Använd benämningarna, men ta bort sifferkoderna
 3. Använd en egen mall men hänvisa till sifferkoden i VerkSAM Plan (för att underlätta kontroll av att gallringsbestämmelser är enhetliga)

Om du vill ha mer information om hur du praktiskt tar fram eller uppdaterar en informationshanteringsplan är du välkommen på Sydarkiveras utbildningar.

Behöver du hjälp att komma igång så kontakta din medlemssamordnare. Vid mer omfattande stöd i processen med att utarbeta en plan kan ett särskilt avtal om anslutande tjänst tecknas med Sydarkivera.

Tänk på att! Gå igenom mallen och anpassa den för verksamhetens behov! Anta inte hela mallen som den är. Besluta i så fall hellre om inriktning att använda mallen som utgångspunkt för informationshanteringsplaner.

VerkSAM Plans uppbyggnad

Klassificeringsstrukturen går från det generella till det specifika. Sydarkivera har tagit på sig uppdraget att förvalta mallen, men äger den inte. Verksam Plan är öppen för alla intresserade att använda. Det är alltså ett levande dokument som uppdateras fortlöpande, inte en fastställd version på samma sätt som VerkSAM Diarium.

De tre siffrorna (nivåerna) i VerkSAM Plan är de som används vid registrering och som är ”obligatoriska” när man använder VerkSAM Diarium som diarieplan. Den fjärde siffernivån som finns i mallen är frivillig kan användas för att dela in verksamheten ännu mer och för att få en tydligare struktur. Myndigheten kan också välja att bara använda mallens rubriker, handlingsslag och hanteringsanvisningar som grund för sin informationshanteringsplan. Den blir då en mer traditionell plan utan tydlig koppling till registraturen.

Rubriker

I VerkSAM Plan finns rubriker som är fetmarkerade med upp till tre siffror och de måste finnas kvar även om man inte använder sig av rubriken eller har den verksamhet som finns under rubriken. Om verksamheten inte förekommer, eller man inte tänker använda rubriken, så plockar man bort allt innehåll under rubriken, men lämnar kvar rubriken. Den ska finnas kvar för att man inte av misstag ska använda sig av just de siffrorna i andra sammanhang, t.ex. om man behöver göra nya rubriker för verksamheter som inte finns. Skriv i kommentarsfältet att myndigheten inte använder rubriken (Används ej) eller att den inte ingår i uppdraget (Ingår ej).

VerkSAM Plan är indelad i 10 verksamhetsområden:

 1. Demokrati och ledning
 2. Intern service
 3. Samhällsservice
 4. Samhällsbyggnad
 5. Trygghet och säkerhet
 6. Miljö och hälsoskydd
 7. Skola
 8. Vård och omsorg
 9. Socialt och ekonomiskt stöd
 10. Kultur och fritid

På vissa ställen i VerkSAM Plan finns förslag på en fjärde siffernivå från Sydarkiveras eller från verksamheternas sida på hur man skulle kunna fortsätta dela in sin verksamhet ännu mer för att få en tydligare struktur vid bl.a. diarieföring. Den fjärde nivån är frivillig och kan ändras och justeras som verksamheten vill. Om en fjärde nivå används och som ni antingen tagit fram själva eller som någon annan kommun tagit fram, meddela gärna detta till Sydarkivera. Bra exempel vill vi gärna återanvända.

Under rubrikerna på tredje eller fjärde nivån finns uppräknat den information/handlingar som kan tillhöra området. Observera att det är enbart exempel på handlingar/information som tillhör rubriken. Det går därför bra att lägga till ny information/handlingar under rubrikerna men också att ta bort handlingar som man inte har, trots att de står uppräknade.

Varje verksamhet som arbetar fram en dokumenthanteringsplan/ informationshanteringsplan måste själv ta ställning till om det är rätt handlingar som finns uppräknade under respektive rubrik.

Kolumner

De kolumner som finns med i mallen är rekommenderade, men inte obligatoriska. Varje verksamhet kan lägga till eller ta bort kolumner som inte behövs i just deras verksamhet. Det pågår ett arbete med att göra om mallen. Särskilt principerna för att notera informationssäkerhetsklassning.

Kolumner i VerkSAM Plan
Kolumn A, B, C och D Innehåller de siffror som tillhör klassificeringen:
 • A Verksamhetsområde
 • B-C Processgrupp/huvudprocess
 • D Handlingstyp

Beteckningen består i de flesta fall av en sifferkombination på upp till tre siffror. Ibland finns en fjärde siffra i kolumn D när vi tycker att just den verksamhet det berör skulle tjäna på att lägga till en fjärde nivå. Den fjärde nivån är frivillig. Om man använder en fjärde nivå inom verksamheten se till att beslutet att använda nivån förankras centralt, på ledningsnivå.

Kolumn E Talar om vilket verksamhetsområde som det gäller, samt även vilka handlingstyper som tillhör respektive område. Av kolumnen framgår om det är ett verksamhetsområde, huvudprocess eller om det är handlingstyp genom rubriksättningen. Verksamhetsområde och processgrupp/huvudprocess har också en koppling till numreringen i kolumn A, B C eller D.

Handlingstyperna är kopplade till och redovisas under respektive rubrik. Till handlingstyp räknas ett antal handlingar upp som tillhör just det området.

Kolumn F Kommentarer skrivs om informationen ska registreras.
 • Registreras D står för att informationen bör registreras i ett allmänt dokument- och ärendehanteringssystem
 • Registreras V står för att informationen registreras i ett renodlat verksamhetssystem ex. för teknisk verksamhet, skola eller vård och omsorg.

Om man vill får man naturligtvis skriva Diarium och Verksamhetssystem i kolumnen för att det ska bli tydligare. En del handlingar kan också hållas ordnade genom systematisk förvaring (S). Notera i kolumn M, sortering, vilken sorteringsordning som gäller.

Kolumn G Bevaras/gallras redovisar om informationen ska bevaras eller gallras. Om det står bevaras så innebär det att informationen ska bevara för all framtid. När det gäller gallring så innebär det att informationen kan förstöras efter en viss tid. Det kan stå ”Gallras efter 10 år”. Det innebär att det då måste ha gått tio hela kalenderår innan man får gallra/förstöra informationen, dvs om man har information från 2005 som ska gallras efter tio år så får den förstöras först år 2016.

Om det står att informationen ska ”Gallras vid inaktualitet” så är det upp till den som har hand informationen eller verksamheten att komma överens om när man tycker att man inte behöver informationen längre. Skriv då i anmärkningen vad man kommer överens om avseende gallring, t ex ”Gallras efter uppdatering” så alla vet vad som gäller.

Kolumn H Sekretess redovisar det kapitel och den paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som är giltig för eventuell sekretess. Den skrivs in i kolumnen som ex. ”Sekretess möjlig enligt OSL 23:3”.
Kolumn I Informationssäkerhetsklassning redovisar resultatet av verksamhetens informationssäkerhetsklassning av informationen enligt ISO 27000, om sådan genomförts. Om inte kan kolumnen döljas eller tas bort. Denna kolumn kommer så småningom att delas upp i 4 kolumner i kommande versioner av VerkSAM plan. Observera att om klassningen för en viss handling/information blir 4 dvs Sveriges säkerhet så får det inte vara med i VerkSAM Plan/informationshanteringsplanen utan ska hanteras enligt särskild ordning. När en informationssäkerhetsklassning görs bedömer man konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet enligt en speciell klassningsmatris. Skalan går från ett upp till fyra där ett innebär att konsekvenserna är lindriga medan fyra står för att röjande av uppgiften kan medföra fara för rikets säkerhet. I kolumnen I skriver man dock den högsta siffran för de fyra olika spåren för att om någon frågar ska man kunna göra en snabb bedömning av hur känslig informationen är. Så har man tre ettor och en trea så är det ändå så att man får skriva en trea i kolumnen eftersom det är den högsta siffran.
Kolumn J Förvaringsplats/registrering redovisar var informationen lagras. Om informationen registreras i ett verksamhetssystem eller allmänt dokument- och ärendehanteringssystem skrivs namnet på systemet i kolumnen. Om man använder sig av ett verksamhetsnära digitalt arkiv (mellanarkiv som ex. Comprima) eller ett verksamhetssystem redovisas namnet på systemet. Om informationen finns på papper skriver man om den finns i närarkiv eller mellanarkiv.
Kolumn K Ansvar redovisar vilken nämnd/bolag som är ansvarig för informationen. Man kan också skriva vilken förvaltning som ansvarar för den, samt eventuellt även avdelning om det är en stor förvaltning.
Kolumn L Original/kopia redovisar om informationen finns i original i papper eller digitalt samt om man har eventuella kopior och om de i så fall finns digitalt eller på papper. Eventuella avvikelser noteras dvs. bland annat om informationen av juridiska eller historiska skäl måste finnas på papper.
Kolumn M Sortering redovisar hur informationen ska sorteras om den finns på papper. Det kan ex. röra sig om kronologisk sortering, personnummerordning eller bokstavsordning.
Kolumn N Till slutarkiv redovisar när verksamheten, utifrån rådande lagstiftning eller efter rådgivning med arkivmyndighet, inte längre behöver informationen i den dagliga verksamheten utan ska/vill lämna över den till arkivmyndigheten för slutarkivering. Detta gäller både digital och analog information.
Kolumn O Anmärkningar används för att beskriva och förtydliga saker som är väsentliga för att förstå hur man ska hantera informationen. Det kan handla om förtydligande av när man får gallra/förstöra informationen eller vilka lagar som styr samt exempel på information som kan läggas under just den rubriken. I kolumnen skrivs också om informationen hör hemma under en annan rubrik i form av en hänvisning t.ex. att de hör hemma under 1.3.1 Styrande dokument och att det är där man ska titta om man ska se hur man ska hantera informationen.

Ladda hem VerkSAM Plan

Här kan du ladda ner VerkSAM Plan 1.6, som är en version som är granskad och godkänd för publicering:

Infoplan.png

Dokument


VerkSAM Plan som gallringsbeslut eller informationshanteringsplan?

Det går att använda VerkSAM Plan på olika sätt beroende på era lokala behov. Använder ni VerkSAM Diarium som klassificeringsstruktur för era allmänna handlingar vid registrering så är det en bra idé att ha en tydlig koppling mellan klassificeringen och planen.

Tänk på att oavsett vilken variant ni väljer så måste era informationsmängder inventeras och specificeras. För att få gallra allmänna handlingar så måste det även göras en gallringsutredning där informationens bevarandevärde bedöms. Mer om hur det går till kan ni läsa under rubriken Gallra och rensa (slänga)

Gallringsbeslut

Vill ni enbart ha en redovisning av förekommande allmänna handlingar och ett underlag för politiskt beslut om gallring så kan ni göra ett väldigt "minimalistiskt" beslutsunderlag. Grundtanken i lagstiftningen är bevarande. Därför redovisas enbart de handlingar som ska gallras och deras gallringsfrist i beslutsunderlaget. Detta är dock inget som rekommenderas, men det är tillräckligt enligt aktuell lagstiftning. Om ni väljer att använda er av det här arbetssättet så kommer ni enbart att använda kolumn E och G.

Gallringsplan

Det här är en lagom nivå för ett politiskt beslutsunderlag. Alla myndighetens allmänna handlingar redovisas, oavsett om de ska bevaras eller gallras. Samtidigt öppnar det upp för verksamheten att arbeta på det sätt de anser bäst utifrån sina förutsättningar. De kolumner ni behöver använda er av är i detta fall E, G och O. Det är bra att ge lite förklaringar till varför vissa handlingstyper ska bevaras och andra gallras. Vill ni ha en koppling mellan klassificering och plan så använder ni även kolumnerna A,B,C och D.

Informationshanteringsplan

Beroende på hur verksamheten vill använda sin plan så kan olika rubriker vara aktuella att använda. I hanteringsanvisningarna är är det helt upp till den egna verksamheten att välja ut de kolumner som är relevanta och ta bort de som inte är aktuella att använda. Det går också bra att lägga till flera egna kolumner om något behöver läggas till.

Det är inte så bra att ta upp hela informationshanteringsplanen till politiskt beslut. Fastställs hanteringsanvisningarna politiskt så är det svårt att få en flexibel och effektiv informationshantering inom verksamheten eftersom varje förändring av arbetssätt förutsätter ett nytt politiskt beslut.


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning