Fukt och mögelskador

Från Sydarkiveras Wiki

Granskad.png

Innehållet på denna sida är granskat och fastställt!
Kontrollera med informationsansvarig innan redigering eller vid frågor.
Ansvarig för sidan: Emilia Bergvall Odhnder

Mögel är svampar vars naturliga uppgift är att bryta ner organiskt material. Kartonger, bokpärmar och papper består av väv, skinn och trä som alla är organiska material. De kan därför lätt angripas av mögelsvampar. Sporer från olika mögelsvampar finns runt om oss, på oss och våra handlingar hela tiden. Sporerna i sig skapar inga problem om inte betingelserna är rätt. De behöver rätt temperatur, rätt luftfuktighet och ett bra organiskt material att växa på. Finns de nödvändiga komponenterna så utvecklas sporerna till de mögelsvampar som vi, om vi har otur, ibland kan få se på papper och bokpärmar i våra arkiv.

Det ska finnas en kris- och beredskapsplan (katastrofplan) för arkivverksamheten och i den ska det framgå vad som ska ske vid till exempel mögelangrepp.


Frågetecken.png

Läs mer på sidan:


Varför ska vi åtgärda mögelangrepp

Om villkoren fortsätter att vara bra för mögelsvamparna så mognar de och sprider nya sporer. Beroende på hur förutsättningarna ser ut kommer mögelsvamparna på kortare eller längre sikt att helt bryta ner och förstöra arkivhandlingarna.

Höga koncentrationer av mögelsporer i luften är inte bra för hälsan. Därför ska du aldrig arbeta i en miljö där det öppet förvaras mögelskadade handlingar eller där det finns ett pågående mögelangrepp.

Vad ska vi göra om vi hittar mögelskadat material?

Goda betingelser för mögelsvampen ger en snabbare nedbrytning och en större spridning av nya sporer som kan "smitta" mer och mer material. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt se till att skadorna begränsas. Om man förändrar förutsättningarna så att de inte är bra för mögelsvampen så går den in i ett viloläge där den slutar att växa till och sporspridningen begränsas.

Första hjälpen vid mögelskador:

  • Inventera skadorna - hur mycket av materialet är angripet? Vid omfattande skador behöver en papperskonservator kopplas in för att hjälpa till med bedömning av fortsatta insatser.
  • Separera - plocka bort de skadade handlingarna/volymerna ur arkivet för att begränsa skadorna. Är handlingarna/volymerna fuktiga? Frys ner dem i väntan på vidare åtgärd. Är de torra? Placera dem i plastpåsar/säckar och förvara påsarna torrt och i så låg temperatur som möjligt i väntan på sanering. Borsta gärna bort det som går för att minska koncentrationen av mögel på handlingen.
  • Identifiera orsaken - vad beror skadorna på? Är det nya eller gamla skador?
  • Sanera - Vid begränsade skador kan verksamheten själv klara enklare sanering med hjälp av dammsugare och pensel/mjuk borste. Tänk på att använda andningsskydd och att vara på en plats med god ventilation. Ett dragskåp är utmärkt att använda vid sanering.
  • Förvara - förvara handlingarna separat eller med omslag som förhindrar spridning, till exempel inslagna i papper eller i arkivboxar.
  • Markera - markera på omslag/box och i arkivförteckningen att handlingarna är mögelskadade.
  • Digitisera - om handlingarna är frekvent efterfrågade kan det vara en bra idé att digitisera dem, dels för att slippa det extra slitaget på redan skadade handlingar och även för att slippa hantera det mögelskadade materialet vid utlämnande.

Vid riktigt svåra mögelangrepp kan handlingarna behöva destrueras. Då krävs ofta gallringsutredning och gallringsbeslut.

Vad kan man göra för att förhindra mögelangrepp?

Se till att ha rätt klimat i arkiven. En lägre temperatur förlänger handlingarnas livstid, men en lägre temperatur ger ofta en högre luftfuktighet och en hög luftfuktighet främjar mögeltillväxt. En låg luftfuktighet förhindrar mögelangrepp, men en allt för låg luftfuktighet kan göra pappershandlingarna sköra och känsliga. Här gäller det att hitta en balans. Att skapa rätt betingelser för handlingarna kräver ofta särskilda klimatanläggningar och separata ventilationssystem.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning