Privata utförare inom kommunal hälso- och sjukvård

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

En vårdgivare äger och ansvarar för de patientjournaler som upprättas i den egna verksamheten oavsett det gäller en enskild/privat vårdgivare eller en offentlig vårdgivare. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

Kommunallagen uppdaterades inför 2015 avseende privata utförare. I lagen finns en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare inom kommunen. Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Den generella informationsskyldighet innebär att information ska lämnas om samtliga utförare när enskilda kan välja mellan olika utförare av den kommunala nämndens tjänster.

Kommuner och landsting är huvudmän för kommunala angelägenheter som överlämnats till privata utförare. De åläggs därför att genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den verksamhet som lämnats över. I avtalet med enskild/privat vårdgivare ska tillgången på information regleras, men även frågan om övertagande av patientjournaler som tillkommer under avtalsperioden ska finnas med i avtalet. I avtalet skriver in man hur journalerna ska hanteras när avtalet upphör eller om en brukare avlider under avtalsperioden. För patientsäkerheten är det viktigt att patientjournalerna går tillbaka till den kommunala huvudmannen.


Frågetecken.png

Läs mer på sidan:


Utlämnande av uppgift ur omhändertagna journaler

En myndighet som övertagit patientjournaler från privata utförare och där journalerna upprättats inom enskild/privat hälso- och sjukvård har, enligt patientdatalagens (2008:355) 5 kap. 3 §, om uppgift ur journal begärs för enskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för journalen före överlämnandet till myndigheten.

De journaler som övertagits omfattas av strängare sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 25 kap. 5 § än de journaler som upprättats inom den offentliga vården. Absolut sekretess gäller då något skaderekvisit inte är föreskrivet. Det innebär att uppgift endast får lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal enligt 14 § då uppgiften behövs för vård eller behandling och att det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. Vid forskning krävs alltså patientens samtycke. Sekretessen gäller i högst 70 år i likhet med journaler upprättade inom den offentliga vården.

Återlämnande

Enligt 9 kap. 3 § patientdatalagen ska omhändertagna patientjournaler kunna återlämnas, om det är möjligt enligt 1 § samma lag. För att kommunen/landstinget/regionen ska kunna återlämna journaler som överlämnats efter överenskommelse/avtal krävs först ett särskilt beslut i kommun-, landstings-, eller regionfullmäktige enligt Arkivlagen. En förutsättning för ett återlämnande av enskilda/privata patientjournaler, som omhändertagits och lagrats i en offentlig vårdgivares databas, är att dessa hållits åtskilda från de journaler som upprättats inom den offentliga vården. Det är därför av yttersta vikt att privata utförares journaler inte blandas med offentliga vårdens i en gemensam databas utan att behörighet satts utifrån utförare.

Den privata vårdgivaren måste kunna få tillgång till en journal i ett visst ärende för att kunna styrka en händelse i ett rättsligt sammanhang, till exempel vid en anmälan till Socialstyrelsen, Patientskadeförsäkringen eller Läkemedelsförsäkringen.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning