Märkning av hemlig handling

Från Sydarkiveras Wiki

Stämpel.png

Exemplar av allmänna handlingar som är säkerhetsskyddsklassade ska kunna följas upp så att myndigheten vet var ett exemplar förvaras eller om det förkommit eller förstörts. För att underlätta det arbetet måste handlingen vara märkt med vissa identifierade uppgifter som kan användas i ett register över exemplaren. Syftet är att uppnå spårbarhet för varje exemplar av sådana handlingar.

Roller

Följande roll är iblandad i märkningen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter:

Registrator: Ansvarar för att samtliga säkerhetsskyddsklassificerade handlingar märks upp med rätt ID-nummer.

Instruktion

Märkningen ser ut enligt följande modell: Ordinarie diarienummer/hemligt löpnummer: exemplarnummer (första position: nummer på vilket exemplar av det totala antalet som det registreringen gäller, andra position: nummer på antal kopior som framställts)

Exempel: 2019–5.3.1–275/001:1/1

Denna märkning ska också medfölja andra lagringsmedia ex. hårddisk, USB, skrivare, kopiator och server. Använd klisterlappar.

Ett säkerhetsskyddklassificerat lagringsmedium ska märkas med identifieringsuppgift på höljet. Om lagringsmediet är fast monterat i utrustning som omöjliggör märkning på lagringsmediet ska märkningen istället göras på utrustningen eller annan lämplig plats i anslutning till lagringsmediet.

Exempel på identifikationsnummer

Märk.png▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning