Skillnad mellan versioner av "Informationsöverföring"

Från Sydarkiveras Wiki

Rad 1: Rad 1:
 
<div class="handbok-innehåll">
 
<div class="handbok-innehåll">
 
== Arbetet med FGS ==
 
== Arbetet med FGS ==
 +
 +
I många situationer behöver information överföras (flyttas) mellan olika system. Det finns många olika sätt att flytta information.
 +
 +
* Manuellt skriva in uppgifter i ett nytt system.
 +
* Exportera och importera filer via administratörsgränssnitt. 
 +
* Olika typer av automatiserade processer för att föra över information.
 +
 +
Ett gemensamt sätt att strukturera information är  för informationsöverföring/informationsflytt mellan såväl olika system eller nya system som till mellanarkiv och slutarkiv. Dessa specifikationer ska vara baserade på standarder och uppfylla minsta gemensamma nämnare för hela den offentliga förvaltningen och samtidigt möjliggöra lokala anpassningar. Vilket leder till minskat beroende av proprietära format. Det ska inte heller vara olika specifikationer beroende på var informationen befinner sig i sin livscykel utan samma specifikationer används hela tiden. 
  
 
I Sverige har arbetet med gemensamma specifikationer pågått sedan 2014. I dagsläget använder Sverige specifikationer framtagna av eArchiving Building Block.
 
I Sverige har arbetet med gemensamma specifikationer pågått sedan 2014. I dagsläget använder Sverige specifikationer framtagna av eArchiving Building Block.

Versionen från 28 november 2019 kl. 17.01

Arbetet med FGS

I många situationer behöver information överföras (flyttas) mellan olika system. Det finns många olika sätt att flytta information.

  • Manuellt skriva in uppgifter i ett nytt system.
  • Exportera och importera filer via administratörsgränssnitt.
  • Olika typer av automatiserade processer för att föra över information.

Ett gemensamt sätt att strukturera information är för informationsöverföring/informationsflytt mellan såväl olika system eller nya system som till mellanarkiv och slutarkiv. Dessa specifikationer ska vara baserade på standarder och uppfylla minsta gemensamma nämnare för hela den offentliga förvaltningen och samtidigt möjliggöra lokala anpassningar. Vilket leder till minskat beroende av proprietära format. Det ska inte heller vara olika specifikationer beroende på var informationen befinner sig i sin livscykel utan samma specifikationer används hela tiden.

I Sverige har arbetet med gemensamma specifikationer pågått sedan 2014. I dagsläget använder Sverige specifikationer framtagna av eArchiving Building Block.

För att sprida kännedom om arbetet och nå en bredare förståelse om FGS har den ansvariga avdelningen på Riksarkivet hållit ett antal en-dagars handledningar till självkostnadspris. Personer från flera olika områden, från arkivarier till systemutvecklare, var inbjudna till handledningarna. Det ansågs viktigt att samla arkivarier och utvecklare i samma rum för att skapa bättre diskussioner och förståelse mellan yrkesområdena. Under handledningen rekommenderades deltagare att interagera med föreläsarna, så filmerna innehåller många kommentarer och frågor från olika perspektiv och infallsvinklar. (Alla deltagare har gått med på att bli filmade!) Workshoppen innehöll två moment där deltagare fick arbeta i grupper. Dessa moment visas som en stoppskylt där även du som tittare är välkommen att stanna upp och diskutera innan du lyssnar på deltagarnas svar. Dagen avslutades med en öppen diskussion om dagen och arbetet i stort.

Handledningarna var lyckade! Bland de 40 platser som fanns tillgängliga fanns en väntelista på 100 personer som hoppades få delta. Efter handledningarna utfördes en utvärdering. Resultatet visade på att fler handledningar önskades, samt mer specialiserade workshoppar med till exempel ytterligare fokus på utvecklingssidan.

Gruppen som arbetar med gemensamma specifikationer på avdelningen för offentlig informationshantering på Riksarkivet är:

  • Karin Bredenberg, teknisk rådgivare på metadata
  • Jan Aspenfjäll, teknisk rådgivare
  • Tomas Wallin, Arkivarie

Om du har frågor angående innehållet i filmerna eller arbetet med gemensamma specifikationer kan du skicka epost till:

Länk till Riksarkivets YouTube-kanal finns här: Riksarkivet Sverige på YouTube


Vad är en FGS?

Karin Bredenberg går igenom grunderna om FGS. FGS står för "Förvaltningsgemensamma specifikationer". Tillfället börjar med att deltagare ger deras uppfattning om vad de tror en gemensam specifikation är i små grupper efter att de getts bakgrundsfakta om arbetet med FGS i Sverige. Arbetet i Sverige var det som inspirerade eArchiving Building Blocks i sitt arbete inom ämnet. Vidare går föreläsare igenom FGS användningsområde, när det bör användas och när de olika specifikationerna uppstår.

Riksarkivet och arbetet med FGS

Jan Aspenfjäll presenterar arbetet med gemensamma specifikationer och informationstypsspecifikationer (Content Information Type Specifications) på Riksarkivet. Deltagare får se de olika rollerna som är inblandade, bland annat riksarkivarien som publicerat specifikationerna till styrelsen bestående av personer och områdesansvariga från olika sektorer av offentlig verksamhet i Sverige.

Internationella kopplingar

Karin Bredenberg ger en överblick över arbetet med FGS och informationstypsspecifikationer i förhållande till Europa och eArchiving Building Block. Målet med denna del är att introducera eArchiving Building Block och skapa förståelse för kopplingen mellan informationsöverföring i Sverige och Europa. Detta innebär en detaljerad beskrivning av eArchiving Building Block och hur de grundläggande specifikationerna från dem förhåller sig till de svenska specifikationerna.

Att ta fram en FGS

Jan Aspenfjäll ger en detaljerad förklaring för de steg som krävs för att utveckla FGSer i Sverige. Hela den svenska processen beskrivs, från att ett förslag skickas till utvecklingsprocessen till att specifikationen undertecknas av riksarkivarien och blir en antagen FGS.

Införandet av FGS

När specifikationerna har utvecklats måste de införas och användas. Processen skiljer sig beroende på om det är ett gammalt system som ska tas bort eller om ett nytt system ska upphandlas. Jan Aspenfjäll ger en överblick över alla delar som måste tas i åtanke när FGS ska användas, bland annat vem eller vilka som måste involveras och behövs i implementationsarbetet.

Tekniska regelverk för FGS

Arbetet med FGS bygger på standarder och flera olika regler. Karin Bredenberg ger en teknisk översikt över dessa regelverk, till exempel XML och XML-schema. Filmen ger också ett smakprov på de ändringar som kan göras för att skapa en lokal variant av specifikationer som fortfarande baseras på gemensamma specifikationer från eArchiving Building Block eller FGS. Detta är en presentation med teknisk fokus där målet är att visa att flera olika yrkesinriktningar måste samarbeta för att genomföra import och exporter i ett system.

Presentationen anses av vissa vara för avancerad. För andra ger den en god insikt i komplexiteten att utveckla och införa specifikationer.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning