Arkivlokaler och arbetsrum

Från Sydarkiveras Wiki

Bilderfilmer.png

Vi har en film om arkivlokaler!

Vad är en arkivlokal

En arkivlokal är en lokal där arkivhandlingar/information förvaras. Det ställs speciella krav på lokalen eftersom den ska skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp samt obehörig åtkomst. Ibland är det ett eget rum (närarkiv) och ibland är det ett dokumentskåp i eller i anslutning till arbetsrummet.

Arkivhandlingar (original, akter, journaler med mera) ska förvaras:

 • Låsbart och brandsäkert
 • I närheten av arbetsplatsen
 • Bara arkivombuden får sätta in handlingar
 • Alla ska inte ha tillgång till nycklar
 • Alla vardagar ska det finnas någon som kan öppna utrymmet
 • Arkivet får inte användas som förråd (för julprydnader och gamla datorer)


OBSERVERA! Registrerade skyddsrum får inte användas som arkivlokaler! Undrar du om ditt skyddsrum är registrerat? Kontakta säkerhetsansvarig eller Länsstyrelsen.

Krav på arkivlokaler

Arkivhandlingar ska förvaras stöld- och brandsäkert. Gallringsbara handlingar kan förvaras inlåsta i källarförråd eller liknande. Krav när det gäller arkivlokaler finns i det föreskrifter och allmänna råd som ges ut av Riksarkivet:

Arkivlokalen ska ge skydd mot:

 • Vatten och skadlig fukt
 • Brand, brandgas och skadlig upphettning
 • Skadlig klimat- och miljöpåverkan
 • Skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst

Arkivskåp

När det gäller krav på arkivskåp så gäller samma regler för skydd av olika handlingstyper och databärare som för arkivlokaler.

När det gäller Brand, brandgas och skadlig upphettning så ska det totala skyddet vara 120 minuter (lokal, lokal + skåp eller enbart skåp). Det kan man uppnå på olika sätt beroende av var skåpet är placerat.

 • Om lokalen är klassad till 60 min så ska skåpet klara minst 60 min = 120 min totalt.
 • Om lokalen klarar 30 min så ska skåpet klara minst 90 min = 120 min.
 • Om skåpet står fritt så ska det klara minst 120 min.

Vilken klassning på skåp du ska välja beror alltså på var skåpet är placerat.

Driftsinstruktion

Kontrollera förvaltningens arkivlokaler

Det första du behöver göra är att se till att de grundläggande säkerhetsrutinerna fungerar. Använd gärna planschen Släck, stäng, lås! för att påminna medarbetare om vad som gäller.

Skriv ut planschen: Släck, stäng, lås! (pdf)

Självvärdering ger en möjlighet för förbundsmedlemmar att förbereda sig inför kommande arkivtillsyn och att höja de egna verksamheternas kunskapsnivå om kraven på arkivlokalerna och på deras hantering.

Läs mer på sidan: Självvärdering – Checklista för arkivlokaler.

En händelsestyrd tillsyn genomförs på verksamhetens eller myndighetens begäran. Det kan till exempel vara aktuellt om revisorer haft anmärkningar eller om verksamheten själv ser problem med informationshanteringen eller sina arkivlokaler.

Läs mer på sidan: Händelsestyrd tillsyn.

Storstäda i närarkiv och arbetsrum

Det är viktigt att sortera handlingarna på ett enhetligt sätt. Involvera därför förvaltningens eller bolagets arkivansvarig, arkivombud (arkivredogörare) och registrator. Rådgör med kommunarkivet eller Sydarkivera när det kommer upp frågor.

För att värma upp, kör den interaktiva webbutbildningen Städa Närarkiv:

Arkiveramera.png

Mer tips om att storstäda i närarkiv och arbetsrum finns i dokumentet:

Ordning och reda i arkivet

Förvaltningens informationshanteringsplan är ett viktigt verktyg för att hålla ordning i arkivet.

Det är praktiskt att förvara de handlingar som ska bevaras åtskilda från dem som ska gallras. Notera gallringsfrister på pärmar eller registerflikar, så blir gallringen enkel.

Särskilda krav ställs på förvaring av sekretesshandlingar. Offentliga och hemliga handlingar ska inte förvaras i samma pärm. Det är för att inte riskera att hemliga handlingar lämnas ut av misstag. Handlingar som rör medarbetarsamtal, lönesamtal och utvecklingssamtal kan innehålla hemliga uppgifter och ska förvaras inlåsta eller på annat sätt skyddade från obehöriga. Innan till exempel personalakter eller elevakter lämnas ut ska uppgifterna i dokumenten sekretessprövas.

Arkivombudet ansvarar för att kontrollera att de pärmar som ska sättas in i närarkivet/arkivskåpet är rensade. Ansvaret för att rensa ligger på den handläggare som handlagt ärendet eller haft ansvar för handlingarna. Tillgängligheten till alla arkivlokaler ska vara kontrollerad och begränsad.

På en liten arbetsplats räcker det med ett skåp. Är det många som delar på arkivet är det praktiskt att bygga om till exempel ett förråd. Detta blir ofta billigare än att köpa stora skåp.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning