Skyddade personuppgifter

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Det är inte helt ovanligt att en person som är utsatt för hot får skyddade personuppgifter eller skyddad identitet. Skatteverket hanterar skyddade personuppgifter och ni kan läsa mer om vad som gäller på deras hemsida.

För att inte äventyra säkerheten hos en person med skyddade personuppgifter är det viktigt att informationen som rör personen hanteras korrekt av verksamheterna inom kommuner och regioner.


Personal

Skola och utbildning

Frågan om skyddade personuppgifter är förmodligen svårast att hantera inom skolans värld, eftersom det rör minderåriga och att stor del av informationen normalt sett är allmän och offentlig. Skolverket har gett ut en skrift om vad verksamheterna behöver tänka på kring barn med skyddade personuppgifter.

Läs mer på sidorna om skola och utbildning.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Skyddade personuppgifter i arkivet

Det normala är att personer med skyddade personuppgifter hanteras vid sidan av den ordinarie administrationen eller med påhittade personuppgifter. Därför finns det en risk att det blir problem när informationen ska arkiveras. För att det ska vara möjligt att hitta informationen i arkivet i framtiden behöver personuppgifterna vara korrekta. Det finns även en risk att informationen inte blir arkiverad, utan glöms bort eftersom den hanterats vid sidan av de ordinarie rutinerna.

Det är också viktigt att arkivinformation märks upp på ett sätt som tydliggör att den berör en person med skyddade personuppgifter.

Det bästa är om arkivet och verksamheten tillsammans upprättar en rutin för hur överlämning och återsökning av arkivinformation som berör personer med skyddade personuppgifter ska hanteras. Tydliga rutiner blir extra viktigt om arkivinformationen normalt sett är allmän och offentlig. När det gäller sekretessbelagd information är risken mindre att den hamnar i fel händer, eftersom utlämnade kräver en sekretessprövning.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning