Fotografier och bilder

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

I många verksamheter både skapas och fås idag in fotografier och bilder som bör bevaras, dels ur kulturhistorisk perspektiv, men också då de kanske härrör till eller är relevanta för ett inkommet eller upprättat ärende. Sydarkivera bevakar området när det gäller bevarandeformat och metadata för de olika mediafilerna. Sydarkivera är bland annat med i referensgruppen för Riksarkivets projekt FormatE som arbetar för att ta fram föreskrifter för bevarandeformat.

Fotografier

Exempel på fotografier vanligtvis ska bevaras:

 • Fotografier med konstnärlig verkshöjd
 • Historisk dokumentation
 • Unika fotografier
 • Kompletta samlingar (kan ha ett högre forskningsvärde än enstaka lösryckta bilder)
 • Klassfotografier
 • Kända personer, lokal politiker och liknande
 • Inspektioner
 • Teknisk dokumentation
 • Fotografier som är en del av ärenden
 • Dokumentation av kulturmiljöer, projekt, områden

Exempel på fotografier som du kan ta bort direkt:

 • Det finns gallringsbeslut
 • Privata bilder
 • Dubbletter, finns det många bilder med samma eller ungefär samma motiv - gör ett urval och bevara urvalet!
 • Ej informationsbärande bilder så som "fick-bilder".
 • Suddiga bilder om det finns bättre exemplar.

Metadata för fotografier

För att det ska gå att hitta i framtiden behöver du anteckna uppgifter om fotografierna. Det går att göra en enkel förteckning i Word eller i Excel. Om där finns ett register över fotografier, analoga såväl som digitala bör detta register innehålla relevant information om fotografierna. Det kan också finnas olika typer av bilddatabaser och mediaarkiv för att hantera fotografier.

Sydarkivera har tillsammans med medlemskommuner kommit fram till att följande uppgifter bör finnas med:

 • Fotograf/upphovsman
 • Plats
 • Datum (tidpunkt för fotografering)
 • Beskrivning (till exempel händelse, sammanhang, personer)
 • Vem har lämnat in fotografierna(om överlämnad samling eller liknande), och när?
 • Vem äger upphovsrätten? Finns det avtal om till exempel hur bilden får användas?
 • Eventuell hänvisning till reversal eller avtal om hur fotografierna får eller inte får användas eller visas.
 • Namn på person/personer som figurerar på fotografiet.
 • Om det behövs: Id-nummer, till exempel diarienummer, fastighet, objekt.

Tips för analoga fotografier

Om det är så att ni på ert kommunarkiv har äldre samlingar fotografier, vilka ni inte har någon information om och där inget avtal förhindrar att fotografierna ej får visas, är det ett ypperligt tillfälle att bjuda in hembygdsförening, släktförening eller liknande att komma och titta på fotografierna, kanske vet de något och kan hjälpa till att tidsbestämma dessa, eller kanske vet vem som tagit fotografiet, eller vem/vilka som figurerar på det. Kanske under ett Arkivens Dag eller liknande.

Vid analoga fotografier bör det i det ovan nämnda registret också finnas med vilket material fotografierna finns i, t.ex:

 • Papper
 • Diabild
 • Negativ
 • Cellulosa
 • Nitratfilm
 • Glasplåt

Tips för digitala fotografier

Förutom den information som nämnts ovan, bör det också i registret också finnas med information kring vilket format som fotografierna är i, t.ex:

 • JPEG
 • RAW
 • TIFF
 • PNG

Tänk också på att inte spara för många kopior av samma motiv, då de lätt tar upp stor plats på servern. Gå gärna igenom fotografierna innan dessa läggs in i mapp, och rensa bort suddiga, oskarpa och irrelevanta fotografier. Om fotografierna läggs i mapp på server, tänk gärna på att döpa varje mapp med datum och händelse, exempelvis: "Utflykt med klass 3A i trollskogen, Kronoberg 20200404"

Bilder

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning