Arkivarie

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Arkivarie.png

Arkivarien arbetar med historien, samtiden och framtiden. Arkivarien värderar och bedömer vilken information som ska sparas för framtiden. En arkivarie arbetar med att utreda, vårda, ordna och förteckna arkivbestånd samt att ge råd och service till arkivets användare och besökare. En arkivarie har vanligtvis högskoleutbildning (magister- eller masterexamen) i bland annat arkivvetenskap, samhällsvetenskap eller historia.

Arkivarien har ett tvådelat ansvar: dels att ”dokumentera nuet”, vilket innefattar upprättande av planer för hur dokument ska hanteras och vårdas inom en organisation, värdering av den information som uppstår och säkerställande av att den görs sökbar och tillgänglig för brukarna och rätt anpassad till de databärare som används; dels att ”rekonstruera det förflutna”, vilket betyder att göra den historiska informationen i arkiven levande (genom att materialet sätts samman enligt gällande principer, till exempel proveniensprincipen,) tillgängliga och sökbara för forskare och en intresserad allmänhet.


Arkivariens placering

Arkivarien tillhör oftast en kommuns kansliavdelning eller motsvarande, men ibland är kommunarkivet och arkivarierna placerade på kulturförvaltningen eller liknande. Flera kommuner har även arkivarier på andra förvaltningar, som till exempel på samhällsbyggnadsförvaltningar.

Arbetsuppgifter

Arkivarien kan arbeta med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. Arkivarien utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras i arkiv och vad som är mindre viktig information och kan gallras. Det gäller framförallt att ta vara på information som kan vara värdefull för forskningen nu och i framtiden. Offentlighetsprincipen och handhavandet av allmänna handlingar är också en viktig del i arkivariens arbete. Handlingarna kan vara skriftliga dokument, kartor, ritningar, fotografier, film eller digitala dokument. Arkivarier som är anställda vid statliga och kommunala arkivinstitutioner ger också råd till myndigheter, företag och organisationer om regler för vad som måste bevaras och vad som kan gallras, samt hur handlingar på bästa sätt ska förvaras. En del arkivarier arbetar också vid enskilda arkivinstitutioner, som folkrörelsearkiv, föreningsarkiv och näringslivsarkiv.

Arkivarien utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras för framtiden, både för allmänheten och för forskningen. Informationen finns i fysiska arkiv, historiska samlingar eller i databaser.

Att ge råd och service till arkivets användare och besökare är vanligt. Arkiven måste vara lätta att hitta i och det är arkivariens ansvar att göra arkivmaterialet levande. Att hålla kurser och föreläsningar kring hur arkiv är uppbyggda, hur man ska bevara material och hur framtidens arkiv kommer att se ut förekommer också. Ibland ansvarar arkivarien för att köpa in arkivmaterial.

I arkivariens arbete ingår att säkerställa att myndigheter, företag och organisationer följer de lagkrav som finns kring vad som måste bevaras, vad som kan gallras (sorteras bort och förstöras) samt hur handlingar ska förvaras.

Arkivarien deltar även i att skapa IT-lösningar för framtidssäkring av arkivmaterial. Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv. Vid utveckling av olika IT-tjänster kan arkivarien medverka till att planera eller utveckla olika digitala arkivsystem. Mycket av det arkivarier gör idag är projektarbete och förberedelse för e-arkiv.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning