Arkivarie

Från Sydarkiveras Wiki

Arkivarie.png

Arkivarien arbetar brett med både historien, samtiden och framtiden. En arkivarie har alltså ett tvådelat ansvar; dels att ”dokumentera nuet” genom att värdera och bedöma vilken information som ska sparas för framtiden, dels dels att ”rekonstruera det förflutna” genom att göra den historiska informationen i arkiven levande tillgängliga och sökbara för forskare och en intresserad allmänhet.

Offentlighetsprincipen och handhavandet av allmänna handlingar är en viktig del i arkivariens arbete. I arkivariens arbete ingår att säkerställa att myndigheter, företag och organisationer följer de lagkrav som finns kring vad som måste bevaras, vad som kan gallras (sorteras bort och förstöras) samt hur handlingar ska förvaras. Det gäller att välja ut den information som kan vara värdefull för forskningen nu och i framtiden. Informationen kan finnas i fysiska arkiv, historiska samlingar eller i databaser. Handlingarna kan vara skriftliga dokument, kartor, ritningar, fotografier, film eller digitala dokument.

Arkivarier som är anställda vid statliga och kommunala arkivinstitutioner ger också råd till myndigheter, företag och organisationer om hur dokument ska hanteras och vårdas inom en organisation, regler för vad som måste bevaras och vad som kan gallras och hur handlingar på bästa sätt ska förvaras. En del arkivarier arbetar också vid enskilda arkivinstitutioner, som folkrörelsearkiv, föreningsarkiv och näringslivsarkiv.

Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv. Vid utveckling av olika IT-tjänster kan arkivarien medverka till att planera eller utveckla olika digitala arkivsystem. Mycket av det arkivarier gör idag är projektarbete och förberedelse för e-arkiv.

En arkivarie har vanligtvis högskoleutbildning (magister- eller masterexamen) i bland annat arkivvetenskap, samhällsvetenskap eller historia.

Arkivariens placering

Arkivarien tillhör oftast en organisations centrala administration (kansliavdelning eller motsvarande) men ibland är kommunarkivet och arkivarierna placerade på kulturförvaltningen eller liknande. Flera kommuner har även arkivarier på andra förvaltningar, som till exempel på samhällsbyggnadsförvaltningar. I vissa fall finns en särskild arkivnämnd och då arbetar ofta arkivarien inom den myndigheten.

Arbetsuppgifter

  • Genomföra arkivinspektioner.
  • Delta i arbetet med att planera digitala informationssystem/IT-lösningar för framtidssäkring av arkivmaterial.
  • Utreda, granska och bedöma vilka handlingar som är viktiga att bevara för framtiden och vilka som kan gallras (förstöras).
  • Vara ett stöd i upprättandet av myndigheters planer och styrdokument för informationshantering och arkivering
  • Hjälpa myndigheterna att säkerställa att deras information görs sökbar och tillgänglig för allmänheten och för forskningen.
  • Ge råd om rätt databärare som används; dels att ”rekonstruera det förflutna”, vilket betyder att göra den historiska informationen i arkiven levande (genom att materialet sätts samman enligt gällande principer, till exempel proveniensprincipen,) tillgängliga och sökbara för forskare och en intresserad allmänhet.
  • Ordna historiska arkiv.
  • Levandegöra arkivmaterialet.
  • Ge råd och service till arkivets användare och besökare är vanligt.
  • Hålla kurser och föreläsningar kring hur arkiv är uppbyggda, hur man ska bevara material och hur framtidens arkiv kommer att se ut.
▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning