Handläggare

Från Sydarkiveras Wiki

Vad är en handläggare?

Handläggare.png

Handläggare arbetar huvudsakligen med administration av ärenden. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhet. Det är upp till varje enskild arbetsgivare att definiera handläggarens roll och arbetsuppgifter. Yrkesrollen är under ständig förändring och har under senare år påverkats av en ökad digitalisering av myndigheters informationshantering.

Nästan alla yrkesroller som arbetar med information- och ärendehantering kan betraktas som handläggare.

Till exempel:

Ofta förekommande arbetsuppgifter

 • Utreda och sammanställa beslutsunderlag.
 • Registrera handlingar i egna ärenden.
 • Se till att ärenden upprättas och avslutas.
 • Hantera information skapad inom yrket.
 • Rensa och gallra i ärenden inför arkivering.
 • Arbete i verksamhetssystem.

Handläggarens ansvar

 • Lägga in dokument och andra handlingar i de verksamhetssystem som används. Då kan handlingens äkthet och status kontrolleras och det finns stöd för att hantera versioner.
 • Varje medarbetare ansvarar för den information den producerar i analog och digital form. Vare sig om den förvaras i närarkiv, verksamhetssystem eller andra dokumentlager, som till exempel hemmakataloger eller gemensamma mappar.
 • Varje handläggare ansvarar för sina ärenden. Handläggaren ansvarar för att ärenden avslutas och arkiveras när de inte längre är aktuella.
 • När ärendet arkiveras ska det vara rensat och kontrollerat så att alla handlingar som ska arkiveras finns med i akten.
 • Det ska inte förekomma dubbelarkivering, vilket innebär att det endast ska finnas ett analogt eller digitalt arkivexemplar.


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning