Digitala arkivleveranser

Från Sydarkiveras Wiki

Digitala arkivleveranser.png
Kommunhus.png
Denna sida är anpassad för: Medlemmar
Innehållet på denna sida är anpassat för Sydarkiveras förbundsmedlemmar.
Anpassning till den egna verksamheten kan behövas.Översikt Digitala arkivleveranser

Inriktningsbeslut och utredning inför digitala arkivleveranser genomförs gemensamt för samtliga förbundsmedlemmar. Sydarkivera leder och samordnar arbetet med leveransutredningar och bidrar med kunskaper om arkiv och digitalt bevarande. Förbundsmedlem bidrar med kunskap om verksamhet och system, samt kontakter till leverantörer, konsulter och användarnätverk. I de olika nätverken delas kontakter och erfarenheter. I steget ”specifikation” tecknas leveransöverenskommelse med respektive arkivbildare (nämnd/styrelse i kommunen). Överföring planeras och hanteras specifikt för respektive leveranstillfälle.

Digitala arkivleveranser.JPG

Övergripande planering

Prioritera arkivleveranser

Att prioritera arkivleveranser är ett arbete som påverkas av en mängd olika faktorer såsom resurser (personal och pengar), det som händer i omvärlden när det gäller standard- och teknikutveckling samt förbundsmedlemmarnas behov och förutsättningar. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har beslutat om prioriteringsprinciper när det gäller digitala arkivleveranser. Beslut om prioritering finns i Sydarkiveras Handlingsprogram.

Inventera system

För att Sydarkivera ska kunna hantera och prioritera kommande arkivleveranser till bevarandeplattformen på ett effektivt sätt inventeras system som finns hos förbundsmedlemmarna. Övergripande systeminventering genomförs i samband med att en förbundsmedlem ansluter till Sydarkivera. Inventeringarna ger oss svar på vilka system som används hos förbundsmedlemmarna, vilka som inte används samt i vilka system likartade informationstyper finns. I samband med de årliga systeminventeringarna som hittills genomförts har Sydarkivera dokumenterat projekten i systeminventeringsrapporter för respektive år.

Besluta om inriktning

Förbundsstyrelsen fattar inriktningsbeslut när det gäller prioritering av digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten gäller för alla Sydarkiveras förbundsmedlemmar. Samråd sker med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner, kontaktpersoner eller andra relevanta nätverk för intressenter eller verksamhetsområden. Inriktningsbeslutet är startpunkt för leveransutredningar som planeras och genomförs tillsammans med förbundsmedlemmarna.

Utreda arkivleveranser

Tillsammans med systemansvariga, teknikansvariga och personer med kunskap om verksamheten hos förbundsmedlemmarna utreder Sydarkivera förutsättningarna för att kunna ta hand om information från verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande. Läs mer om de olika stegen som ingår i Leveransutredning.Handlägga digitala arkivleveranser

Specificera

Leveransen dokumenteras i en leveransöverenskommelse som arbetas fram i samråd med levererande verksamhet. Leveransöverenskommelsen specificerar saker som uttag, informationssäkerhet gallring, leverans och transport, kontroller, utlämnande med mera.

Överföra

Boka leverans/överföring. Metod beroende på säkerhetsnivå. Kvittens överföring.

Sekretess

Kontrollera

Slutligen kontrolleras att allt har kommit med i leveransen och är läsbart. Förbundsmedlem deltar i arbetet med kvalitetssäkring. Resultatet blir digitala arkivpaket som överförs till bevarandeplattformen.

Godkänna

Ett leveransgodkännande avslutar processen. Leveransgodkännandet skickas till berörd förbundsmedlem.

Leveranstyper

Oplanerade arkivleveranser

Ibland händer det att oplanerade arkivleveranser måste göras. Det kan till exempel bero på att ett system måste avvecklas med kort varsel eller att det finns risk att information går förlorad om inget görs direkt.


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning