Kommunal hälso- och sjukvård

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Landstinget (Regionen) har det övergripande ansvaret och ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom landstinget samt verka för en god hälsa hos befolkningen.

Kommuner och landsting (regioner) har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar hemsjukvård (vård/omvårdnad), rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering kan erbjudas till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Insatserna utförs upp till och med undersköterske-, sjuksköterske-, arbetsterapeutnivå. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god och nära hälso- och sjukvård för personer som:

 • bor i vård och omsorgs boende eller vistas på korttidsplats
 • bor i bostad med särskild service enligt LSS
 • vistas i dagverksamhet
 • bor i servicebostad
 • har personlig assistans
 • vistas på någon av kommunens rehabiliteringsenheter
 • har behov av hemsjukvård i det egna hemmet (ordinärt boende)

Vårdåtgärder och sociala insatser kan behöva utföras av flera olika verksamheter och kan utföras både av verksamheter i egen regi och av andra utförare. Ofta kan många vård- och omsorgsgivare behöva samverka med en patient. Då finns risker för informationsförluster och fel när det gäller överföring av information, till exempel när patienter flyttar mellan olika verksamheter. En väl fungerande samverkan och en säker informationsöverföring är därför väsentlig både för patienter och personal.

Dokumenthantering och arkiv inom kommunal hälso- och sjukvård

Dokumentation och arkivrutiner vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser styrs av följande lagstiftning:

 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763). Den lagen innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård.
 • Patientdatalagen (2008:355). Syftet är att öka patientsäkerheten och skydda känsliga uppgifter. I lagen finns bestämmelser om hur vårdgivare (exempelvis kommunen) ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården samt bestämmelser om skyldigheten att föra patientjournal.
 • Patientsäkerhetslag (2010:659). En ny patientsäkerhetslag trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med den nya lagstiftningen är att få ned antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel hos vårdgivaren eller på att vårdpersonalen har begått misstag.
 • Patientlag (2014:821). Den syftar till att i stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Diarieföring av enskilt ärende

Myndigheter har en skyldighet att registrera allmänna handlingar för att allmänheten därigenom ska få vetskap vilka handlingar som finns hos en myndighet. Vanliga verksamhetssystem uppfyller sällan de krav som lagstiftningen ställer kring registrering vad gäller insyn för allmänheten utan för detta används speciella dokument- och ärendehanteringssystem.

Kom ihåg! Handlingar som tillhör patientjournal inom kommunal hälso- och sjukvård behöver enligt 2 § Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) inte diarieföras, men undantaget från skyldigheten att diarieföra gäller enbart om det finns en patientjournal i ärendet.

Följande enskilda ärenden ska diarieföras:

 • Individuella tillsynsärenden (Socialstyrelsen eller Justieombudsmannen). Handlingarna i ett individuellt tillsynsärende som är självständigt från det grundläggande ärendet ska inte läggas i patientjournal utan i en egen akt i det allmänna diariet.
 • Anmälan (Lex Maria). Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg. Utredningen med beslut förvaras ibland de diarieförda handlingarna men kopia av beslut eller notering om beslutet kan göras i berörd journal. 
 • Överklagande av kommunala beslut. Överklaganden av kommunala beslut som rör enskilda i samband med myndighetens handläggning ska diarieföras i det allmänna diariet. Tillsammans med överklagandet skall det beslut som myndigheten fattat diarieföras och ev. underlag för beslut. Även det yttrande som myndigheten avger till t.ex. förvaltningsrätt ska diarieföras och även den dom som kommer från rätten. Handlingarna som diarieförs ska finnas i original i diariet och ev. i form av kopior i verksamhetssystem för journaler/personakter.
 • Begäran om utlämnande av allmän sekretessbelagd handling. Antingen man nekar till att helt lämna ut en handling eller man maskar delar av informationen för att kunna lämna ut den så ska man informera den som vill ta del av handlingen att det finns möjlighet att överklaga beslutet om utlämnande och att de kan få beslutet om nekande skriftligt. Vid en överklagan ska handlingarna diarieföras dvs. förfrågan, underlag, beslut, överklagande, yttrande och beslut från kammarrätt.


Frågetecken.png

Läs mer på sidan:


Begäran om utlämnande av allmän offentlig handling

Vid begäran om att få ta del av en allmän handling så är det den person som har ”vården om handlingen” som gör en första bedömning om handlingen kan lämnas ut. Begäran ska behandlas skyndsamt vilket innebär att man ska släppa allt annat och omedelbart (inom ett dygn) besvara begäran. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym.

Om handlingen som begärs ut berörs av sekretess så måste en bedömning om handlingen kan lämnas ut göras och det innebär att man har lite längre tid på sig innan man måste besvara förfrågan. Om handlingen är sekretessbelagd ska det finnas en delegationsordning över vem som har befogenhet att fatta beslut om att lämna ut handlingen inom en myndighet.

Om man maskat handlingar är det bra om man sparar de handlingarna under de tre veckor som personen har på sig att överklaga beslutet. Överklagar personen inte kan de maskade handlingarna kastas, eftersom det är arbetsmaterial men om en skriftlig överklagan inkommer så behövs de maskade handlingarna som underlag vid nytt beslut.Arkivering


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning