Hälsa och socialt stöd

Från Sydarkiveras Wiki

Registerkontroll

Inom kommunal verksamhet gäller den obligatoriska registerkontrollen personal inom LSS verksamhet i enlighet med Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. HVB som tar emot barn, dvs. personer under 18 år, är skyldiga att genomföra en registerkontroll. Det är den som erbjuds anställning som ska lämna in utdrag till den som erbjuder anställning.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Handlingar i enskilda ärenden

Myndigheter har en skyldighet att registrera allmänna handlingar för att allmänheten därigenom ska få vetskap vilka handlingar som finns hos en myndighet. Vanliga verksamhetssystem uppfyller sällan de krav som lagstiftningen ställer kring registrering vad gäller insyn för allmänheten utan för detta används speciella dokument- och ärendehanteringssystem.

Kravet på registrering gäller i första hand individuella tillsynsärenden, anmälningar och överklaganden av kommunala beslut.Elevhälsovård

Elevhälsovård omfattar i vid bemärkelse de medicinska insatserna inom elevhälsovård och lyder bland annat under Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt Skollagen. Skolläkare och skolsköterska står under såväl skolverkets som socialstyrelsens tillsyn.

Inom elevhälsovården utförs hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan ingår även i elevhälsoteamet. Verksamheten dokumenteras genom journalanteckningar enligt Patientdatalagen.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Kommunal hälso- och sjukvård

Landstinget (Regionen) har det övergripande ansvaret och ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom landstinget samt verka för en god hälsa hos befolkningen.

Vårdåtgärder och sociala insatser kan behöva utföras av flera olika verksamheter och kan utföras både av verksamheter i egen regi och av andra utförare. Ofta kan många vård- och omsorgsgivare behöva samverka med en patient. Då finns risker för informationsförluster och fel när det gäller överföring av information, till exempel när patienter flyttar mellan olika verksamheter. En väl fungerande samverkan och en säker informationsöverföring är därför väsentlig både för patienter och personal.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Socialtjänst och LSS

Enligt Socialtjänstlagen 11 kap 5 § ska handläggning av ärenden som rör enskilda dokumenteras. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtagits i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör en akt upprättas över personer som är föremål för ärende inom socialtjänsten och stöd och service för vissa funktionshindrade (s.k. personakt). Detta är även av betydelse för möjligheterna att på ett effektivt sätt utföra gallring baserad på dag för födelse.


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning