Hälsa och socialt stöd

Från Sydarkiveras Wiki

Registerkontroll

Inom kommunal verksamhet gäller den obligatoriska registerkontrollen personal inom LSS verksamhet i enlighet med Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. HVB som tar emot barn, dvs. personer under 18 år, är skyldiga att genomföra en registerkontroll. Det är den som erbjuds anställning som ska lämna in utdrag till den som erbjuder anställning.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Handlingar i enskilda ärenden

Myndigheter har en skyldighet att registrera allmänna handlingar för att allmänheten därigenom ska få vetskap vilka handlingar som finns hos en myndighet. Vanliga verksamhetssystem uppfyller sällan de krav som lagstiftningen ställer kring registrering vad gäller insyn för allmänheten utan för detta används speciella dokument- och ärendehanteringssystem.

Kravet på registrering gäller i första hand individuella tillsynsärenden, anmälningar och överklaganden av kommunala beslut.Elevhälsovård

Elevhälsovård omfattar i vid bemärkelse de medicinska insatserna inom elevhälsovård och lyder bland annat under Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område samt Skollagen. Skolläkare och skolsköterska står under såväl skolverkets som socialstyrelsens tillsyn.

Inom elevhälsovården utförs hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan ingår även i elevhälsoteamet. Verksamheten dokumenteras genom journalanteckningar enligt Patientdatalagen.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Kommunal hälso- och sjukvård

Regionen (tidigare Landstinget) har det övergripande ansvaret för sjukvården för de som är bosatta inom regionen och ska verka för en god hälsa hos befolkningen.

En del av ansvaret för hälso- och sjukvården delar emellertid regionen med kommunerna. De sistnämnda ansvarar för hemsjukvård (vård/omvårdnad), rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering kan erbjudas till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Insatserna utförs av personal med undersköterske-, sjuksköterske- eller arbetsterapeutkompetens. I kommunens hälso- och sjukvård ingår inte läkare.Bok.png

Läs mer på sidan:


Socialtjänst och LSS

Ärenden som rör enskilda inom Socialtjänst (SoL) och Service och stöd till funktionshindrade (LSS) ska dokumenteras. Dokumentationen ska visa vilka beslut och åtgärder som vidtagits i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör en akt (en s.k. personakt) upprättas över personer som är föremål för ärende inom Socialtjänsten eller LSS. Personakten utgör själva grunden för informationshanteringen inom de båda verksamheterna och en korrekt hantering av akten är därför av avgörande betydelse för att säkerställa en rättssäker och kvalitetsmässigt tillförlitlig verksamhet.

Informationshanteringen inom Socialtjänsten och LSS avviker från annan kommunal verksamhet så till vida att informationen som hanteras huvudsakligen ska gallras. Gallringen är dessutom tvingande och ska ske fem år efter sista anteckning i ärendet. I övrig kommunal verksamhet ska de allmänna handlingarna som huvudregel bevaras medan de alltså inom Socialtjänst och LSS med vissa undantag ska gallras.


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning