Registrator

Från Sydarkiveras Wiki

Vad är en registrator?

Registrator.png

En registrator sysslar med avancerad administration. Rollen som registrator kräver en del juridisk kunskap. Från att ha varit ett renodlat registreringsarbete handlar det mer om dokumentkontroll.

En registrator är “spindeln i nätet” när det gäller ärendehanteringen, är med från att ett ärende påbörjas, genom ärendehanteringen till att ärendet avslutas. Det är registratorns uppgift att känna till vilka handlingar som ska diarieföras, vilka handlingar som är allmänna/offentliga handlingar och att registrera (diarieföra) inkommande och utgående handlingar. Funktionen kan även omfatta att ge upplysningar och att vårda arkiv.

Registratorns placering

Registratorn bör lämpligast finnas centralt på förvaltningen där den har bra kontakt och insyn i verksamheten och de ärenden som är aktuella. Beroende på hur organisationen ser ut kan det även behövas registratorer ute på enheterna. Exempel på det kan vara skolexpeditioner, omsorgsboenden och andra geografiskt skilda verksamheter. Om så är fallet bör det finnas en huvudregistrator på central förvaltning.

Uppgifter

 • Postöppning (papper och digitalt)
 • Ansvar för förvaltningens e-postlåda
 • Ankomststämpling
 • Klassificering av information
 • Registrering
 • Skapa och avsluta ärenden
 • Skanning
 • Fördelning av ärenden till handläggare
 • Fördelning av post som inte ska diarieföras
 • Ta emot övriga skrivelser/ärenden från handläggare
 • Kvalitetskontroll
 • Utlämnande av allmän handling
 • Registratorn kan även förväntas göra följande:

Arkivering

 • Leveranser till arkivmyndighet
 • Gallring
 • Utbildning och informationsspridningHandboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning