Registrator

Från Sydarkiveras Wiki

Registrator.png

En registrator sysslar med avancerad administration. Rollen som registrator kräver en del juridisk kunskap. Från att ha varit ett renodlat registreringsarbete handlar det mer om dokumentkontroll.

En registrator är “spindeln i nätet” när det gäller ärendehanteringen, är med från att ett ärende påbörjas, genom ärendehanteringen till att ärendet avslutas. Det är registratorns uppgift att känna till vilka handlingar som ska diarieföras, vilka handlingar som är allmänna/offentliga handlingar och att registrera (diarieföra) inkommande och utgående handlingar. Funktionen kan även omfatta att ge upplysningar och att vårda arkiv.

Registratorns placering

Registratorn bör lämpligast finnas centralt på förvaltningen där den har bra kontakt och insyn i verksamheten och de ärenden som är aktuella. Beroende på hur organisationen ser ut kan det även behövas registratorer ute på enheterna. Exempel på det kan vara skolexpeditioner, omsorgsboenden och andra geografiskt skilda verksamheter. Om så är fallet bör det finnas en huvudregistrator på central förvaltning.

Arbetsuppgifter

 • Postöppning (papper och digitalt)
 • Ansvar för förvaltningens e-postlåda
 • Ankomststämpling
 • Klassificering av information
 • Registrering
 • Skapa och avsluta ärenden
 • Skanning
 • Fördelning av ärenden till handläggare
 • Fördelning av post som inte ska diarieföras
 • Ta emot övriga skrivelser/ärenden från handläggare
 • Kvalitetskontroll
 • Utlämnande av allmän handling
 • Registratorn kan även förväntas göra följande:
 • Leveranser till arkivmyndighet
 • Gallring
 • Utbildning och informationsspridning▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning