Låna ut och avhända

Från Sydarkiveras Wiki

Version från den 18 februari 2020 kl. 10.26 av Magnus (diskussion | bidrag)
Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!


En myndighet kan göra sig av med information på tre sätt:

Att låna ut

Utlåning av handlingar regleras i Lagen om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (2015:602)

16 § Fullmäktige i en kommun får under samma förutsättningar som anges i 3 § besluta att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett svenskt enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna. Att en myndighet lånar ut en handling innebär att den överlämnar den till en annan myndighet under en kortare tid. Det finns särskild lagstiftning som beskriver hur utlåningen ska gå till.

Att avhända

Avhändande regleras i arkivlagen.

15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

  1. lag, eller
  2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige.

När en myndighet avhändar sig en handling överförs ägandet till en annan myndighet permanent. Avhändande får inte ske till en privatperson eller privatägt företag. En myndighet får inte avhända sig handlingar som lånats ut till myndigheten.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning