Elevhälsa

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

Elevhälsan har fyra perspektiv som utgör varsin del av en helhetssyn på eleven. De fyra perspektiven är:

  • Specialpedagogiskt perspektiv innebär att man fokuserar på inlärningssvårigheter och konsekvenser av elevers funktionsnedsättningar eller andra omständigheter som kan påverka en elev. Detta perspektiv företräds av personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Det medicinska perspektivet företräds av skolläkare och skolsköterska, och fokuserar främst elevernas medicinska status, fysiska hälsa och kroppsliga utveckling.
  • Det psykosociala perspektivet företräds av kurator, och kan sägas fokusera på elevernas psykosociala situation vad gäller relationer, normer och värderingar.
  • Det psykologiska perspektivet företräds av psykolog. Fokus på detta perspektiv är främst den del av eleven, och de aspekter i elevens omgivning, som kan sägas höra till, och påverka, själslivet. Det omfattar därmed elevernas psykiska hälsa.

Tillsammans med lärarnas pedagogiska kompetens är ovanstående grundläggande för att eleven ska kunna ges en god utbildning. Målet är att hjälpa varje elev att lära känna sig själv och att komma till rätta med personliga problem. Olika yrkeskategorier är involverade i arbetet med elevhälsa såsom skolpsykologer, skolkuratorer, skolsköterskor, logopeder, specialpedagoger och elevens mentor (klassföreståndare). Till de åtgärder som kan bli aktuella i ett enskilt elevhälsoärende hör till exempel stödundervisning, studiehandledning, specialpedagogiskt stöd, placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, stödsamtal hos kurator eller utredning hos psykolog.

Elevhälsans dokumentation

Beslut i elevhälsoärende och elevhälsoprotokoll

Beslut i elevhälsoärende, som normalt tas in i elevhälsoprotokoll, blir som huvudregel allmän handling i sin helhet när det justerats. Då besluten är offentliga får de endast innehålla uppgifter om vilka åtgärder som kommer att vidtas. All bakgrundsinformation med uppgifter som är sekretessbelagda bör dokumenteras i en särskild handling (till exempel som bilaga). Ett elevhälsoprotokoll kan dock i de delar som inte direkt ingår i ett beslut innehålla sekretessbelagda uppgifter. Beslut/elevhälsoprotokoll arkivläggs i den elevakt som protokollet/beslutet berör.

Specialpedagog

En specialpedagog ska framförallt ha en handledande roll. Det är meningen att specialpedagogen ska arbeta tillsammans med personal och ledning på skolan och bidra till den pedagogiska utvecklingen. Specialpedagogen dokumenterar sitt arbete inom tre områden, det egna arbetet, för elevens utveckling samt i samverkan med föräldrar. De pedagogiska utredningar som görs kring elever som riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven lämnas ofta över till specialpedagoger men ska göras av elevens lärare. Detta beroende på att det endast är den undervisande läraren som har de ämneskunskaper som behövs men även kunskapen om eleven. Däremot kan specialpedagogen gärna stötta läraren med råd om fungerande åtgärder.

Kurator

En kurator kan föra anteckningar i olika sammanhang. Det kan handla om dokumentation vid ärendehandläggning eller dokumentation vid s.k. faktiskt handlande, d.v.s. vid samtal eller möten av skilda slag då något ärende kring eleven inte aktualiseras.

I förvaltningslagen men också i den nya skollagen (i 29 kap. 10 §) anges bl.a. att uppgifter ska antecknas vid ärendehandläggning och beslut motiveras vid myndighetsutövning. Och att besluta om särskilt stöd/åtgärdsplan (ÅP) och att utreda i ett ärende om kränkande behandling är myndighetsutövning. När en kurator är inblandad i detta är hon/han alltså skyldig att dokumentera. Och en rektor/förman har full rätt att vid behov få tillgång till kurators anteckningar. Skulle en kurator t.ex. utreda ett förhållande som gäller kränkande behandling så är det självklart att detta måste dokumenteras. Likaså måste dokumentation ske om kuratorn är sekreterare vid en elevvårdskonferens eller vid en annan konferens/möte, där protokoll förs eller anteckningar ska föras enligt ert eget lokala beslut. Dessutom måste en kurator dokumentera sådana förhållanden som är av betydelse för skolan när det gäller att ge en elev stöd. Om en kurator vid ett samtal med en vårdnadshavare får veta att en elev kan behöva stöd ska detta dokumenteras och överlämnas till skolledningen. Skulle dessutom en arbetsgivare kräva att en skolkurator gör anteckningar av visst slag, t.ex. genom besökskort eller liknande, ska kuratorn göra sådana anteckningar. Anteckningar eller skrivelser som utgör underlag för beredning av ärende i elevhälsoteam eller åtgärd som innebär myndighetsutövning mot enskild elev, t.ex. anmälan till socialtjänsten om missförhållanden i hemmet, arkiveras i elevakten och ska diarieföras i det allmänna ärende- och dokumenthanteringssystemet då de är föremål för sekretess.

Vid kuratorssamtal under det som man brukar kalla faktiskt handlande, i motsats till ärendehandläggning, finns det möjlighet för kuratorn att föra egna minnesanteckningar kortvarigt eller i många fall inte anteckna alls. Skulle dessa anteckningar som ibland förs sparas eller renskrivas är de att se som allmänna handlingar och ska diarieföras om de innehåller hemliga uppgifter enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23:2. Som kurator måste man alltså med en gång ta ställning till vilken betydelse dina anteckningar har. Är de kopplade till ett möjligt ärende (en elev kan till exempel i samtal bedömas ha behov av särskilt stöd) ska anteckningarna sparas och kanske direkt överlämnas till rektor eller någon annan som beslutar om detta stöd. Är de inte kopplade till ett möjligt ärende utan egna minnesanteckningar så måste man efter samtalen ta ställning till om uppgifterna ska kastas eller om de ska sparas/arkiveras i kurators närarkiv, till exempel i en pärm på expeditionen.

Om man som kurator antecknar digitalt, tänk på vad ska sparas och vad som är tillfällig dokumentation för minnet. Skriv inte i till exempel PMO om ni bara gör tillfälliga minnes-anteckningar för egen skull utan endast om ni anser att det är väsentligt att dokumentationen ska sparas. OBS! bara för att informationen finns i systemet innebär det inte att den inte måste diarieföras utan i många fall krävs dubbel registrering. Digitala journalanteckningar behöver inte skrivas ut ur verksamhetssystemet. Det går bra att skanna in pappershandlingar i verksamhetssystemet om beslut om detta tagits av nämnden och därefter gallra pappret. För instruktioner och hjälp med vad som krävs vid skanning kontakta Sydarkivera. Anteckningar som förs löpande i journalform från stödsamtal med elev blir allmän handling när första anteckningen förts in i ett journalsystem. Sådana så kallade journalanteckningar utgör dock inte journal i Patientdatalagens mening utan måste vid begäran om utlämnande bedömas och eventuellt lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Psykologjournaler

Psykologer utgör hälso- och sjukvårdspersonal när de undersöker, vårdar och behandlar elever, och lyder således i den delen under Patientdatalagen. Detta betyder att psykologer är skyldiga att föra journal i enlighet med Patientdatalagen. I de fall journalen bedöms vara av betydelse för fortsatt behandling eller psykologkontakt, får journalen överlämnas till annan skola inom kommunen. Överlämnande till annan kommun får endast ske genom kopiering via papper eller digital överföring via gemensamt verksamhetssystem. Original ska alltid stanna i kommunen. Journalerna sorteras efter och läggs i personnummerordning. Digitala journaler behöver inte skrivas ut ur journalsystemet. Det går bra att skanna in pappershandlingar i journalsystemet och därefter gallra pappret om beslut om detta tagits av nämnden. För instruktioner och hjälp med vad som krävs vid skanning kontakta Sydarkivera.


Frågetecken.png

Läs mer på sidan:


Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning