Fristående skolor

Från Sydarkiveras Wiki

En fristående skola är en skola som inte drivs av en kommun. Fristående skolor finns på såväl grundskole- som gymnasienivå. Det finns också fristående skolor motsvarande särskolor samt fristående skolor motsvarande gymnasiesärskolor. Det finns också fristående förskoleklass.

Den fristående skolan ska vara öppen för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala grundskolor. Friskolor var tidigare i princip inte skyldiga att följa läroplanerna, men är sedan införandet av den nya skollagen från 2011 tvungna att följa samma läroplan som de kommunala skolorna.

Om skolan uppfyller bestämmelserna och godkänns av Skolinspektionen erhåller den bidrag från elevernas hemkommuner. Skolan är skyldig att löpande delta i kommunala utvärderingar och Skolinspektionens och kommunens tillsyner. Vid allvarliga missförhållanden kan Skolinspektionen återkalla skolans tillstånd och rätten till bidrag.

Enbart de handlingar där det finns stöd i lag ska överlämnas från friskolan till kommunens arkivmyndighet. Stödet finns i 29 kap. 18§ Skollagen. I skrivande stund finns det inga andra skyldigheter för en friskola att överlämna information till arkivmyndigheten. Det finns heller ingen skyldighet för kommunen att ta emot andra typer av handlingar än det lagen säger, men Sveriges kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar ett utökat bevarande av vissa betygshandlingar.

Kommunernas mottagande av betygshandlingar från fristående skolor

Sydarkiveras rekommendation:

Enligt skollagen 2010:800 kap 29, 18§ ska huvudmannen för en fristående skola överlämna en elevs slutbetyg eller det betyg eleven fick vid avgång från gymnasieskolan till den kommun där skolan är belägen.

Sveriges kommuner och Regioner rekommenderar i sitt cirkulär 12:9 från 2012 att även följande betygshandlingar bör tas emot:

Betyg från grundskolan:

  • Kopia av det slutbetyg som eleven får vid fullföljd grundskoleutbildning.
  • Kopia av det intyg eleven får vid avgång från grundskola (i de fall då eleven avgår utan slutbetyg).

Betyg från gymnasieskolan:

  • Kopia på examensbevis (för elever som slutför ett nationellt program och fått betyg i samtliga kurser).
  • Kopia på gymnasieintyg (för elever som avslutat en utbildning på ett introduktionsprogram).
  • Kopia på studiebevis (för elever som inte har fått fullständigt gymnasieintyg/examensbevis utan missat någon eller några kurser).

Ovanstående betygshandlingar rekommenderas av Sydarkivera att överlämnas från de fristående skolorna till kommunarkivet där skolan är belägen.

Kom ihåg! Betygskopiorna ska vara underskrivna av rektor!

Kopiekvalité

De betygshandlingar som överlämnas i form av kopior behöver inte vara upprättade på Svenskt Arkiv-papper, men de bör vara utskrivna på åldringsbeständigt papper enligt ISO 9706. Dubbelsidig utskrift är inte tillåten eftersom detta påverkar åldringsbeständigheten. Vid utskrift av betyg och betygshandlingar rekommenderas att skrivare och toner är certifierade för framställning av dokument som ska bevaras. RISE – Research Institutes of Sweden, www.ri.se.

Överlämnande

Tänk på att ta bort gem, plastfickor, post-it mm före överlämnande.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Betygen ska överlämnas årsvis - tidigast i oktober och senast i december det år som eleven slutade skolan (detta för att sent utfärdade betyg ska komma med under rätt läsår). De ska vara sorterade efter:

  • skola,
  • avgångsår,
  • personnummer.

Den fristående skolan ska upplysa arkivmyndigheten om det finns elever med skyddad identitet.

I de fall slutbetyg från grundskolan och examensbevis från gymnasieskolan på grund av prövning, utfärdas efter det att övriga betygsdokument för årskursen redan överlämnats till arkivmyndigheten, ansvarar friskolan för att dessa i efterhand överlämnas till arkivmyndigheten. Även intyg från avgång eller studiebevis för de elever som inte fullföljt sin skolgång ska överlämnas.

Innehållsbeskrivning av eventuella lokala kurser ska medfölja betygshandlingarna, om de finns.

Den fristående skolan ska kontakta arkivmyndigheten (slutarkiv) före överlämnande. För att säkerställa att alla betyg för ett år överlämnats bör en förteckning (klasslista) medfölja till reversalen, där varje elevs betyg, intyg eller bevis prickats av.

Överlämnade betygshandlingar blir offentliga allmänna handlingar hos arkivmyndigheten. När arkivmyndighet (slutarkiv) har tagit emot och godkänt leveransen övergår ansvaret för förvaring och utlämnande till arkivmyndigheten.

Överlämnande av andra typer av handlingar

Om den fristående skolan önskar överlämna andra typer av handlingar eller betygsdokumentation från tidigare år (före läsåret 2011/2012), så behöver ett särskilt avtal mellan kommunen och den fristående skolan upprättas.

Ange om kommunen/arkivmyndigheten åtar sig att ta emot digitala handlingar eller endast pappershandlingar.

Journaler av olika slag (ex elevhälsojournal, psykologjournal) kräver ett beslut hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få överlämnas av den fristående skolans huvudman (detta är normalt bara möjligt då den fristående skolans huvudman helt avvecklar sin verksamhet t.ex. vid konkurs).


Bok.png

Läs mer på sidan:


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning


▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning