Privata aktörer

Från Sydarkiveras Wiki

Informationsansvarig
Bernhard Neuman

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

För privata vårdgivare och enskilda skolor gäller särskilda regler

För att privata vårdgivare eller privata skolor ska kunna lämna över enskilda handlingar till en offentlig arkivorganisation krävs myndighetsbeslut av behöriga myndigheter eller stöd i lag. Reglerna för hantering av enskildas patientjournaler finns i Patientdatalagen och hanteringen av elevhandlingar finns beskrivna i Skollagen.

Enskilda skolor

Enbart de handlingar där det finns stöd i lag ska överlämnas från friskolan till det kommunala arkivet. Stödet finns i 29 kap. 18§ Skollagen.

Huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts ska lämna över elevernas slutbetyg eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen.

I skrivande stund finns det inga andra skyldigheter för en friskola att överlämna information till kommunarkivet. Därmed bör inga avtal tecknas om att överlämna mer material än vad lagen kräver.

Patientjournaler

Friskolan och det privata vårdbolaget är även en enskild vårdgivare med det fulla ansvaret för den dokumentation som upprättas enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30). Det innebär att den privata aktören själv ska ansvara för bevarandet.

Med patientjournaler menas även skolhälsovårdsjournaler, psykologjournaler m.m.

Bestämmelserna finns i 3 kap. 17-19§§ Patientdatalagen.

Vill den enskilda vårdgivaren överlämna patientjournaler eller om misstanke finns att den enskilda vårdgivaren inte handhar patientjournalerna enligt patientdatalagen kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fatta beslut att patientjournalerna ska omhändertas enligt 9 kap. 1 § Patientdatalagen.

En kommun eller en privat vårdgivare kan därmed inte avtala att patientjournaler överlämnas till kommunarkivet, till exempel årligen. Den enskilda vårdgivaren ska hantera patientjournalerna själv. Den enskilda vårdgivaren har krav att bevara materialet i 10 år. Därefter får den enskilda vårdgivaren gallra handlingarna.

Överlämnande till Arkivmyndighet

Med stöd av lag eller efter beslut av behörig myndighet kan handlingar överlämnas till kommunal arkivmyndighet. Vid ett överlämnandet ska Sydarkiveras rutiner följas så långt det är möjligt.

Vid akuta nedläggningar kan osorterat material tas emot, den kommun där vårdgivaren bedrev sin verksamhet kommer ekonomiskt belastas för ordnandet och förtecknandet.

Proveniensprincipen

När det gäller leveranser av handlingar från enskilda vårdgivare är proveniensprincipen extra viktig. Slutarkivet kommer att behöva hantera sekretessbelagda handlingar som har olika lagar som skydd. För att säkerställa att rätt lagar används kan inte enskilda och allmänna handlingar sammanblandas. I den analoga värden ska dessa hållas åtskilda i olika arkivbildningar.

Se även 9 kap. 3 § Patientdatalagen.

Se Wikipedia för mer information

För den allmänna hälso- och sjukvården gäller Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

För den enskilda hälso- och sjukvården gäller Patientsäkerhetslagen (2010:659). se 6 kap. 12-16§§

Patientsäkerhetslagen tillämpas 10 år efter leverans till kommunarkiv. Se 9 kap. 4§ Patientdatalagen.

Digitala leveranser

Grundprinciperna beskrivna ovan gäller även i en digital värld. Inför leveranser av digitalt material är en tidig kontakt att rekommendera. För själva leveranserna gäller Sydarkiveras ordinarie rutiner.

Leveranser tas emot efter beslut hos IVO och respektive fullmäktiges beslut.

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning