Registerförteckning

Från Sydarkiveras Wiki

Både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden är skyldiga att föra ett register eller en förteckning över behandlingar av personuppgifter. Dessa register ska upprättas skriftligen, vara tillgängliga i elektronisk format och hållas uppdaterade. På begäran ska registret göras tillgängligt för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Detta register ska innehålla följande uppgifter:

  1. Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga fall gemensamt personuppgiftsansvariga, den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet.
  2. Ändamålen med behandlingen.
  3. En beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.
  4. De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella organisationer.
  5. I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, inbegripet identifiering av tredjelandet eller den internationella organisationen och, vid sådana överföringar som avses i artikel 49.1 andra stycket, dokumentationen av lämpliga skyddsåtgärder.
  6. Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
  7. Om möjligt, en allmän beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vi rekommenderar att använda mall och instruktion från SKR.

Sveriges kommuner och landsting, SKR har tagit fram en mall i Excel som uppfyller ovanstående krav. Till denna mall finns även en bra instruktion som finns nedan.▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Dataskydd

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Hemliga handlingar

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Guider till Sydarkiveras verktyg

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning