Registerutdrag

Från Sydarkiveras Wiki

Registerutdrag enligt art 15 GDPR

Enligt art 15 GDPR har den registrerade rätt att få ett utdrag från den personuppgiftsansvarige med information dels om man förekommer med sina personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, dels få tillgång till personuppgifterna och en del annan information enligt art 15.

Bland annat ska ändamålen med behandlingen av personuppgifterna anges i registerutdraget.

Dataskyddsteamet har tagit fram mallar för begäran om registerutdrag, beslut om registerutdrag samt rutin för hantering av registerutdrag enligt art. 15 GDPR. Det är viktigt att de anpassas efter gällande organisation och grafisk profil.

Tänk på att beslut om registerutdrag är en form av myndighetsutövning och att beslutet om registerutdrag kan överklagas. Det är lämpligt att ha delegerat beslutanderätten vad gäller registerutdrag inom sin organisation. För mer information om delegation på detta område i handboken för dataskydd, se sidan Delegationsordning.

Enligt GDPR ska registerutdraget lämnas ut i ett elektroniskt format om den registrerade gör begäran i elektroniskt format. Har man en e-tjänst för begäran ska således även registerutdraget lämnas ut elektroniskt.

Det är viktigt att man lämnar ut registerutdrag till rätt person och legitimering är därför ett krav oavsett hur registerutdraget lämnas ut.

Ett registerutdrag är en sammanställning av information. Det finns rättsfall på att rätten till registerutdrag enligt art 15 GDPR inte grundar någon rätt att få ut en allmän handling. (Förvaltningsrätten i Malmö 2018-09-05, mål nr 7808-18)

Vill någon ta del av allmänna handlingar som man förekommer i får man begära ut det i enlighet med offentlighetsprincipen.

Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Praktiskt arbete i arkivet

Systemförvaltning

Verktyg och tjänster

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning