VerkSAM Plan

Från Sydarkiveras Wiki

Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

VerkSAM Plan är vår mall för informationshanteringsplan. Den utgår från klassificeringsstrukturen VerkSAM Diarium och innehåller förslag på handlingstyper, rekommendation till säkerhetsklassning av informationsmängder och hanteringsanvisningar. När den beslutats i nämnd fungerar den även som gallringsplan och talar om vad som kan gallras, när det kan gallras och vad som ska bevaras för framtiden.

För att VerkSAM Plan ska fungera i er organisation, behöver ni gå igenom den och anpassa den utifrån era förhållanden. De tre första siffrorna i VerkSAM Plan ska ni inte ändra själva utan att diskutera med Sydarkivera, på nivå fyra och på handlingstypsnivå kan ni göra ändringar för att planen ska spegla er verksamhet bättre.

Är det något ni inte tycker stämmer – kontakta oss så tar vi det med oss till VerkSAMs användarträffar.

VerkSAM Plan är indelad i 10 verksamhetsområden:

  1. Demokrati och ledning
  2. Intern service
  3. Samhällsservice
  4. Samhällsbyggnad
  5. Trygghet och säkerhet
  6. Miljö och hälsoskydd
  7. Skola
  8. Vård och omsorg
  9. Socialt och ekonomiskt stöd
  10. Kultur och fritid

Informationen dokumenteras i samband med workshopar och nätverksträffar för Sydarkiveras förbundsmedlemmar, och vi arbetar hela tiden på att göra mallen bättre. Det är inget arbete vi kan göra själva utan vi behöver hjälp från de som kan verksamheterna och vet vilken information som hanteras ute i kommunerna. Utöver workshoparna har vi användarträffar där de som arbetar aktivt med VerkSAM träffas och diskuterar vad som fungerar och vad som behöver ändras, samt uppdaterar på grund av lagändringar eller ändringar i gallringsråden.

Dokument

Mallar för diarieplan (klassificeringsschema) och informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) finns att hämta via yammer-nätverket VerkSAM Arkivredovisning. Där finns även diskussionsforum för VerkSAM-användare. Nätverket VerkSAM Arkivredovisning finns via länken: https://www.yammer.com/verksam (observera att man behöver gå med i nätverket som deltagare för att komma åt all information.)

Rubriker i Handboken

Ansvar och roller

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkiv och tillsyn

Bolag

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Förvara och vårda

Hemliga handlingar

Informationssäkerhet

Insyn

Systemförvaltning

Verksamhetsspecifikt

Verktyg

Extern testbädd (External testbed)

VerkSAM Arkivredovisning