OAIS-modellen

Från Sydarkiveras Wiki

Version från den 7 december 2019 kl. 09.59 av Elin (diskussion | bidrag)
Gräva.png

Denna sida är under konstruktion!
Denna sida kan innehålla fel, dåliga formuleringar eller sakna material.
Våra duktiga wikiredaktörer arbetar med att slutföra materialet så fort som möjligt!

OAIS-modellen, Open Archival Information System (OAIS) ISO 14721:2012, en standard som beskriver en referensmodell för e-arkiv. Närmare bestämt beskriver standarden ett arkivsystem för att hantera information oberoende av den ursprungliga verksamheten och systemen som hanterar information i löpande verksamhet (digitalt eller analogt). OAIS används i praktiken framförallt som referensmodell för e-arkiv. Modellen avser hela organisationen som ansvarar för att bevara information och inte specifikt it-systemet (eller it-systemen) som används.

OAIS-modellen definierar på en övergripande nivå funktioner och roller i ett arkiv. Med funktion menas en avgränsad del av en verksamhet med personal, verktyg och tekniska stödsystem som behövs för att utföra specifika uppgifter. Flera funktioner kan i praktiken dela på personal och tekniska stödsystem och behöver inte motsvaras av organisatoriska enheter. Funktionerna kan i högre eller lägre grad vara automatiserade, det vill säga motsvara funktioner i ett it-system. De tekniska lösningarna kan vara paketerade som en eller flera produkter för egen drift eller tillhandahållas som tjänst av en eller flera leverantörer.

Grundläggande roller i modellen är:

 • Ledningen som beslutar om styrande dokument.
 • Producenten, som är den person, den verksamhet eller det verksamhetssystem som överför information som ska bevaras.
 • Konsumenten, som är den person, den verksamhet eller det verksamhetssystem som använder den information som arkivet bevarar.

Personer, och system, har en kunskapsbas för att kunna förstå information. Till exempel behövs kunskaper i svenska för att läsa en text skriven på svenska. På samma sätt kan ett operativsystem till exempel "ha kunskap" om vilken programvara som ska öppna en viss typ av fil.

Ett informationsobjekt i OAIS-arkiv består av innehållsinformation kompletterad med information om bevarande, paketering och beskrivning av informationen som ska bevaras. Det vill säga all information som behövs för att kunna hitta, rendera upp och läsa och förstå sammanhanget för de handlingar som arkiverats (arkivobjektet). Varje typ av information motsvaras av dataobjekt. Digitala objekt är de sekvenser med bitar som ska kunna läsas och tolkas av en dator. Fysiska objekt är till exempel ett papper med skrift på. För att kunna tolka digitala objekt behövs representationsinformation som talar om hur objektet kan presenteras på skärmen. Till exempel vad det är för filtyp och vilken programvara som behövs för att läsa och tolka informationen.

I arkivsystemet hålls de filer som hör till samma arkivobjekt samman i informationspaket.OAIS skiljer mellan tre typer av arkivpaket:

 • Överföringspaket (engelskt namn Submission Information Package, SIP) - informationspaket som överförs från verksamheten till arkivet.
 • Arkivpaket (engelskt namn Archival Information Package, AIP) - informationspaket som lagras hos arkivet.
 • Utlämningspaket (engelskt namn Disseminiation Information Package, DIP) - informationspaket som levereras ut från arkivet för vidare distribution till en mottagare som vill ta del av information.

Förhållandet mellan SIP, AIP och DIP: En SIP överför information som kan användas i skapandet av en eller flera AIP:er. En SIP kan, men behöver inte motsvara, en AIP. I många fall kan en SIP motsvara flera AIP:er, exempelvis i de fall där en SIP överför många ärenden ur ett ärendehanteringssystem men där varje ärende, eller arkivobjekt, kommer att bli en AIP. Detsamma gäller i förhållande mellan AIP och DIP.

Till standarden finns knuten standarden PAIMAS som beskriver den administrativa delen av en överföring samt specifikationen PAIS som är en teknisk beskrivning av ett överföringsformat som följer PAIMAS och OAIS-modellen.

OAIS är en modell för att integrera, hantera och använda bevarat arkivmaterial i ett arkiv. Standarden beskriver funktioner, processer och informationsflöde i ett digitalt arkiv med fokus på autentisering och specificerar underhållsprocedurer inom en kontrollerad miljö.

OAIS-modellen koncentrerar sig på övergripande kategorier, som inkluderar både konceptuella och tekniska aspekter av de digitala bevarandeobjekten. Varje bevarandeobjekt måste enligt OAIS lagras som ett autonomt och självdokumenterande arkivpaket, permanent associerat med alla tillhörande logiska och tekniska metadata.

Konserveringsobjektet i ett OAIS-arkivpaket kan vara ett enda dokument eller ett komplett datauttag från en databas.


När en ny AIP genereras av ett arkivlager kräver OAIS att den mottagna SIP-versionen också inkluderas. För att göra det möjligt att spåra depåens verksamhet måste en original SIP bevaras oförändrad och integritet - skyddad - för alltid. Detta gäller oavsett om en original SIP fortfarande är tolkbar.

Ett konserveringsobjekt i ett OAIS-arkivpaket har två grundelement:

 • Preservation Metadata (Preservation Description Information)
 • Informationsinnehåll (Content Information)

Informationsinnehållet har igen två huvudelement:

 • Innehållsdata (filer) (Dataobjekt)
 • Tekniska metadata (representationsinformation)

OAIS-paketmodellen består således av tre delar: innehållet i bevarandeobjektet, de tekniska metadata för att producera dem och de logiska (konceptuella) metadata för att förstå dem.

Det är viktigt att betona att OAIS inte är en implementeringsmodell. Det är en referens- och konceptuell modell med metadatakategorier utan specifika metadataförslag.

Metadata och annan ytterligare funktionalitet föreslås i ett antal uppföljningsstandarder för OAIS.

Referenser

 1. Introduktion till förvaltningsgemen-samma specifikationer (FGS)Vägledning och förklaring till de förvaltningsgemensamma specifikationerna (RAFGS2D20172025) Vägledning till Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS, ingår förklaring grundläggande begrepp OAIS.
 2. Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (Svensk standard SS-ISO 14721:2012) Svensk översättning av ISO-standarden OAIS Referensmodell. Licensierad text som köps från Svenska Institutet för Standarder SIS. Sydarkivera har tillgång till standarden i sitt bibliotek.
 3. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), recommended practice CCSDS 650.0-M-2, Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), juni 2012 Texten är identisk på ISO-standarden (ISO 14721:2012)
Handboken

Verksamhetsområden

Arkivorganisation

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivinspektion / Tillsyn

Dataskydd

Digitisering och digitalisering

Hålla ordning

Hantera och förvara

Hemliga handlingar

Insyn och åtkomst

Systemförvaltning

Verktyg och mjukvara

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning