PREMIS (PREservation Metadata Implementation Strategies)

Från Sydarkiveras Wiki

Introduktion

Vad är PREMIS?

PREMIS, PREservation Metadata Implementation Stratigies, är en de-facto standard för bevarandemetadata.

PREMIS består av en datakatalog (Data Dictionary), ett XML-schema och dokumentation som stödjer användningen. PREMIS Data Dictionary och den dokumentation som stödjer användningen är resurser som stödjer att implementera bevarandemetadata i system för arkivering och långsiktigt digitalt bevarande.

Användning

PREMIS används över hela världen inom många olika satsningar när det gäller digitalt bevarande. Stöd för PREMIS har byggts in både i kommersiella och öppna verktyg och system som stödjer långsiktigt digitalt bevarande.

Samband med andra standarder

PREMIS är en standard som hanterar bevarandeinformation, eller Digital Preservation Information (DPI) enligt OAIS-modellen. PREMIS kan användas tillsammans med METS som är en standard för paketstruktur. Det finns olika sätt att använda PREMIS tillsammans med METS.Utbildning

Sydarkivera har webbutbildning om standarden PREMIS. Materialet är på engelska men presentationen genomförs på svenska. Utbildningen är öppen för externa deltagare. Observera att det är en deltagaravgift.

 • Vad är bevarande-metadata?
 • Vad är PREMIS?
 • Varför ska vi använda PREMIS?
 • Datamodell
 • Elementbeskrivning på hög nivå
 • Sammanfattning

Läs mer om utbildningen och boka via länken:

Expertutbildning - Introduktion till PREMIS (Sydarkiveras bokningsportal)

Beskrivning av standarden

Hitta standarden

https://www.loc.gov/standards/premis/

Förvaltning och utveckling

Den redaktionella kommittén, PREMIS Editorial Committee (PREMIS EC), arbetar just nu med beskrivning av rättigheter. Det är en av nyckeldelarna i standarden. Sättet att beskriva rättigheter har vidareutvecklats och stämmer inte längre överens med PREMIS struktur. Kommittén har valt att gå igenom hur rättigheter beskrivs för att se hur en vidareutveckling skulle kunna se ut.

På informationssidan finns utförlig beskrivning av processerna för revidering av PREMIS Data Dictionary och schema samt hur kommittén arbetar.

Version 3.0 (nuvarande version från 2015)

 • PREMIS Data Dictionary (det fullständiga dokumentet)
 • PREMIS Data Dictionary (utan det introducerande materialet)
 • En hierarkisk lista över semantiska enheter
 • PREMIS Ontologi baserad på OWL
 • PREMIS XML-schema

Samtliga dokument finns att hämta via länken:

https://www.loc.gov/standards/premis/v3/index.html

PREMIS datamodell

PREMIS bygger på en datamodell med fyra olika entiteter.

PREMIS Datamodell.PNG

Bilden är lånad från PREMIS Data Dicitonary Figure 1: The PREMIS Data Model (sid. 6)

Entiteterna representeras av boxar. Relationer mellan enheterna representeras av pilar. Pilar som pekar åt två håll betyder att identiteterna kan länka till varandra. Pilen från objekt som pekar tillbaka till sig själv betyder att ett objekt kan länka till ett annat objekt.

De fyra entiteterna är :

 1. Objekt (Objects eller Digital Objects) - En urskiljningsbar informationsenhet som ska bevaras. Det digitala objektet är det som arkivet strävar efter att bevara för framtiden. Version 3 av PREMIS har introducerat att ett objekt kan vara en miljö som används i bevarandeprocessen.
 2. Miljö (Environment) - Teknologi i form av hårdvara eller mjukvara som används för att till exempel visa eller köra (exekvera) ett digitalt objekt.
 3. Händelser (Events) - En åtgärd som involverar eller påverkar mist ett Objekt eller en Agent som hör till eller är känd för e-arkivet.
 4. Aktörer (Agents) - Person, organisation eller mjukvara (program eller system) som hör till händelser som berör ett objekt eller som har rättigheter till ett objekt.
 5. Uppgift om rättigheter (Rights Statement) - Försäkran om ett en eller flera rättigheter eller tillstånd gäller för ett objekt eller tillstånd. Rättigheterna beskriver vad som får göras i en bevarandeprocess.

Entiteterna representeras av boxar. Relationer mellan enheterna representeras av pilar. Pilar som pekar åt två håll betyder att identiteterna kan länka till varandra. Pilen från objekt som pekar tillbaka till sig själv betyder att ett objekt kan länka till ett annat objekt.

Mer om objekt i PREMIS

Objekt i PREMIS har fyra olika kategorier:

 1. Intellektuell entitet (Intellectual Entity) är en urskiljningsbar entitet som en handling eller ett konstnärligt verk som förväntas ha betydelse för målgruppen. Det kan vara en bok, karta, fotografi, databas eller programvara. En intellektuell entitet ska innehålla flera intellektuella entiteter. Till exempel kan en webbsida innehålla ett foto. En Intellektuell entitet kan ha en eller flera digitala eller analoga representationer.
 1. Representation (Representation) - En uppsättning filer med tillhörande metadata som behövs för att återskapa en intellektuell identitet. Till exempel kan en persons journal bestå av både dokument och bilder som hålls ihop av ett strukturerat dokument med information om patienten och olika vårdtillfällen.
 1. Fil (File) - Namngiven och ordnad sekvens av bitar som ett operativsystem känner igen. Filer kan ha filformat, åtkomsträttigheter och andra egenskaper som till exempel storlek och datum för senaste ändring.
 1. 'Bitström (Bitstream) - Data som ingår i en fil och som har egenskaper som har betydelser för digitalt bevarande. Ett exempel är de olika spår för video, ljud och textning som finns i en mediefil.

Specifikationer

CITS Preservation Metadata

Det finns en europeisk innehållstypspecifikation som baseras på PREMIS, nämligen Content Information Type Specification for Preservation metadata. CITS Premis har anpassats efter och innehåller information som i tidigare versioner hanterades av CSIP. Specifikationen innehåller det minimum av bevarandemetadata som behövs för det specifika ändamålet. Hur olika arkivlösningar eller verktyg använder PREMIS kommer att variera.

Utmärkelser

I september 2022 i samband med konferensen om digitalt bevarande iPres fick arbetsgruppen ett pris för att under 20 år ha varit limmet som håller ihop informationen och hanteringen av de digitala objekten som bevaras. Det var en särskild utmärkelsen med anledning av tjugoårsjubileum för organisationen DPC (Digital Preservation Coalition). Ordförande i PREMIS Editorial Committee som håller i tacktalet är Sydarkiveras bevarandestrateg Karin Bredenberg.

Information om priset finns i ett inlägg på DPC:s webbplats: https://www.dpconline.org/events/digital-preservation-awards/the-winners

Programvaror

Verktygen vi använder kan hjälpa till att skapa bevarandeinformation. Organisationer som OPF spelar en viktig roll genom att tillhandahålla verktyg som till exempel VeraPDF. Vid kontroll av en PDF-fil ger verktyget en resultatfil som kan sparas i PREMIS som bevarandemetadata. Informationen hjälper till att säkerställa autenticiteten på filen över tid.

Bevarandesystemen baserade på OAIS Referensmodell kan ha stöd för PREMIS.


Bok.png

Läs mer på sidan:


Referenser

▼ HANDBOKEN ▲

Verksamhetsområden

Arkivleveranser

Arkivredovisning

Arkivtillsyn

Digitalisering - digitalt arbetssätt

Hantera, lagra och förvara

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Informationshantering

Insyn och åtkomst

Organisation och roller

Praktiskt arbete i arkivet

Standarder

Systemförvaltning

Särskilda informationstyper

Hjälpsidor

External testbed / Extern testbädd

VerkSAM Arkivredovisning

Hittar du inte vad du letar efter?
Testa på Alla Sidor